Bank Spółdzielczy we Frampolu

O banku

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego


Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2017
dokonana przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego we Frampolu

Zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Uchwała Nr 218/2014 KNF z dnia 22.07.2014r. oraz wprowadzonymi w Banku Spółdzielczym we Frampolu Zasadami Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Frampolu dokonała oceny Zasad w 2017r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wdrożenie wprowadzonych Zasad w Banku dokonane zostało poprzez przyjęcie, stosowanie i nadzór nad realizacją Zasad Ładu Korporacyjnego a także innych regulacji wewnętrznych przyjętych przez odpowiednie organy Banku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza stwierdza:

  1. Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązują w naszym Banku od 2015 roku. Procedura została uchwalona przez Zarząd, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i Zebranie Przedstawicieli Banku;

  2. Zatwierdzone Zasady zostały opublikowane na stronie internetowej Banku wraz z oświadczeniem Banku o ich stosowaniu;

  3. Bank posiada przejrzystą strukturę organizacyjną adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności, opublikowaną na stronie internetowej Banku. Zakres obowiązku i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane z uwzględnieniem powierzenia wykonywania zadań osobom posiadającym niezbędne umiejętności i kompetencje;

  4. Bank przestrzega wymogów wynikających z przepisów prawa oraz uwzględnia rekomendacje nadzorcze wydawane przez odpowiednie organy nadzoru;

  5. Bank posiada Plany ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania i ograniczenie strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności Banku;

  6. Relacje Banku z udziałowcami należy uznać za prawidłowe, Bank bierze pod uwagę ich interesy, a także zapewnia właściwy dostęp do informacji;

  7. Rada Nadzorcza oraz Zarząd sprawują powierzone funkcje w sposób zgodny z Zasadami Ładu Korporacyjnego;

  8. Działalność promocyjna Banku i relacje z klientami prowadzone są z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu, jak również dobrych obyczajów. Przekaz reklamowy jest przejrzysty i rzetelny, w jasny sposób wskazuje jakiego produktu lub usługi dotyczy.

  9. Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej;

  10. Bank zapewnia efektywną, skuteczną i niezależną funkcję audytu wewnętrznego oraz funkcję zapewnienia zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, zapewniając osobom odpowiedzialnym za powyższe obszary możliwość bezpośredniego komunikowania się z Zarządem oraz Radą Nadzorcza Banku.

Zarządu Banku przeanalizował wewnętrzne regulacje bankowe pod katem ich zgodności z Zasadami Ładu Korporacyjnego.

Regulacje wewnętrzne przyjęte w Banku pozwalają skutecznie stosować Zasad Ładu Korporacyjnego. Stosowanie wszystkich standardów Zasad Ładu Korporacyjnego, oparte na autentycznym zaangażowaniu organów Banku pozwala na wzrost zaufania klientów i udziałowców. Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego i doprowadzenie do ich konsekwentnego stosowania przez Bank, pozytywnie oddziałuje na wzrost zaufania publicznego i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Banku.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Frampolu oceniła również realizację Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze za rok 2017.

Oceny dokonała w oparciu o obowiązujące w Banku regulacje a także naliczone i wypłacone Członkom Zarządu w 2017 roku wynagrodzenia obejmujące: wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz wynagrodzenie zmienne – premię uznaniową.

Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej osobom zajmującym stanowiska kierownicze stanowią 0,20% w stosunku do funduszy własnych Banku i nie przekracza wraz z narzutami 2% funduszy własnych Banku.

Rada Nadzorcza BS we Frampolu pozytywnie ocenia realizację Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w 2017r. i stwierdza, że nie zagraża ona w żadnym stopniu rozwojowi i bezpieczeństwu Banku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu są uzależnione od obiektywnych kryteriów jakości zarządzania.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Frampolu pozytywnie ocenia stosowanie w 2017 roku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wyniki niniejszej oceny Rada Nadzorcza Banku przekaże Zebraniu Przedstawicieli.

Polityka prywatności   |   liczba odwiedzin:
© 2021 Net Partners