Bank Spółdzielczy we Frampolu

O banku

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Frampol, 21.04.2016r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2015

dokonana przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego we Frampolu

Zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Uchwała Nr 218/2014 KNF z dnia 22.07.2014r. oraz wprowadzonymi w Banku Spółdzielczym we Frampolu Zasadami Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Frampolu dokonała oceny Zasad w 2015r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wdrożenie wprowadzonych Zasad w Banku dokonane zostało poprzez przyjęcie, stosowanie i nadzór nad realizacją Zasad Ładu Korporacyjnego a także innych regulacji wewnętrznych przyjętych przez odpowiednie organy Banku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza stwierdza:

 1. Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązują w naszym Banku od 2015 roku. Procedura została uchwalona przez Zarząd, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i Zebranie Przedstawicieli Banku;

 2. Zatwierdzone Zasady zostały opublikowane na stronie internetowej Banku wraz z oświadczeniem Banku o ich stosowaniu;

 3. Bank posiada przejrzystą strukturę organizacyjną adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności, opublikowaną na stronie internetowej Banku. Zakres obowiązku i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane z uwzględnieniem powierzenia wykonywania zadań osobom posiadającym niezbędne umiejętności i kompetencje;

 4. Bank przestrzega wymogów wynikających z przepisów prawa oraz uwzględnia rekomendacje nadzorcze wydawane przez odpowiednie organy nadzoru;

 5. Bank posiada Plany ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania i ograniczenie strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności Banku;

 6. Relacje Banku z udziałowcami należy uznać za prawidłowe, Bank bierze pod uwagę ich interesy, a także zapewnia właściwy dostęp do informacji;

 7. Rada Nadzorcza oraz Zarząd sprawują powierzone funkcje w sposób zgodny z Zasadami Ładu Korporacyjnego;

 8. Działalność promocyjna Banku i relacje z klientami prowadzone są z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu, jak również dobrych obyczajów. Przekaz reklamowy jest przejrzysty i rzetelny, w jasny sposób wskazuje jakiego produktu lub usługi dotyczy.

 9. Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej;

 10. Bank zapewnia efektywną, skuteczną i niezależną funkcję audytu wewnętrznego oraz funkcję zapewnienia zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, zapewniając osobom odpowiedzialnym za powyższe obszary możliwość bezpośredniego komunikowania się z Zarządem oraz Radą Nadzorcza Banku.

Zarządu Banku przeanalizował wewnętrzne regulacje bankowe pod katem ich zgodności z Zasadami Ładu Korporacyjnego. Opracował harmonogram wprowadzenia zmian oraz terminów realizacji. Wprowadził zmiany w obowiązujących regulacjach wewnętrznych uzupełniając je o wybrane elementy Zasad Ładu Korporacyjnego. Wybrane elementy Zasad Ładu Korporacyjnego znalazły swoje uregulowanie w:

 1. Regulaminie Organizacyjnym oraz Strukturze organizacyjnej Banku Spółdzielczego we Frampolu (Uchwała Zarządu BS Nr 7/29/2014 z 04.12.2014r. zatwierdzona przez RN Uchwałą Nr 3/8/2014 z 29.12.2014r.)

 2. Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Frampolu zawierającego zasady i tryb wyboru Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2014-2018 (Uchwała ZP Nr 1/2015 z 17.06.2015r.)

 3. Regulaminie działania Zarządu Banku Spółdzielczego we Frampolu (Uchwała RN 1/8/2014 z 29.12.2014r. )

 4. Polityce informacyjnej Banku Spółdzielczego we Frampolu (Uchwała RN nr 4/8/2014 z 29.12.2014r.r.)

 5. Regulaminie kontroli wewnętrznej (Uchwała Zarządu BS Nr 10/29/2014 z 04.12.2014r.)

 6. Polityce zarządzania zgodnością i ryzykiem braku zgodności w BS we Frampolu (Uchwała Zarządu BS 13/29/2014 z 04.12.2014r. zatwierdzona przez RN Uchwałą Nr 8/8/2014 z 29.12.2014r..)

 7. Instrukcji rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym we Frampolu (Uchwała Zarządu BS Nr 3/25/2015 z 21.10.2015r. zatwierdzona uchwałą RN nr 1/5/2015 z 30.10.2015r.)

 8. Polityka zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze ( Uchwała RN nr 11/18/2014 z dnia 29.12.2014r.)

 9. Instrukcji ryzyka operacyjnego w Banku Spółdzielczym we Frampolu” (Uchwała Zarządu BS Nr 1/29/2014 z 04.12.2014r. ze zmianami)

 

Z przedstawionego zarysu regulacji odnoszących się do Zasad Ładu Korporacyjnego wynika, że wprowadzono wiele zmian w wewnętrznych aktach doprecyzowujących je do Zasad Ładu Korporacyjnego. Świadczy to o rosnącej świadomości znaczenia tej tematyki. Regulacje wewnętrzne przyjęte w Banku pozwalają skutecznie stosować Zasad Ładu Korporacyjnego. Stosowanie wszystkich standardów Zasad Ładu Korporacyjnego, oparte na autentycznym zaangażowaniu organów Banku pozwala na wzrost zaufania klientów i udziałowców. Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego i doprowadzenie do ich konsekwentnego stosowania przez Bank, pozytywnie oddziałuje na wzrost zaufania publicznego i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Banku.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Frampolu pozytywnie ocenia stosowanie i wdrożenie w 2015 roku Zasad Ładu Korporacyjnego. Wyniki niniejszej oceny Rada Nadzorcza Banku przekaże Zebraniu Przedstawicieli.

 

Polityka prywatności   |   liczba odwiedzin:
© 2018 Net Partners