Bank Spółdzielczy we Frampolu

O banku

Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym

UJAWNIENIE INFORMACJI
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym profilu ryzyka Banku,
funduszach własnych, wymogów kapitałowych, polityki wynagrodzeń
oraz informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom
wg stanu na 31.12.2017r.

 

I. Wstęp

1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ( zwanych dalej „Rozporządzeniem”) w części ósmej dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowych i ilościowym dotyczącym profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej „ujawnieniem” według stanu na 31.12.2017r.

2. Niniejsza informacje sporządzono na podstawie obowiązujących w Banku procedur wewnętrznych:

1) Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego we Frampolu dotycząca zakresu ogłaszanych informacji wprowadzona uchwałą Zarządu nr 6/30/2016 z dnia 21.12.2016r. zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/30/2016 z dnia 29.12.2016r.

2) Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej banku Spółdzielczego we Frampolu wprowadzona uchwałą Zarządu nr 5/30/2016 z dnia 21.12.2016r.

3. Bank z zakresie ujawnionych informacji:

1) stosuje pominięcie informacji uznanych za nieistotne – informacje nieistotne to w opinii Banku informacje, które pominięcie lub nieprawidłowości nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych,

2) stosuje pominięcia informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne – Bank uznaje informacje zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiałyby jego pozycję konkurencyjną. Bank uznaje za poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub kontrahenta do zachowania poufności.

4. W przypadku pominięcia informacja o tym jest podana w treści Ujawnienia.

5. Bank informuje, że niniejsza informacja z zastrzeżeniem ust. 6 obejmuje zakres ujawnienia informacji określonych w części ósmej Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 23 czerwca 2013 r. CRR. Ujawnienia informacji w innych dokumentach przez Bank wynika z art. 434 ust. 2 CRR.

6. Informacje nie zawarte w niniejszym dokumencie, a objęte obowiązkiem ujawnienia zostały zawarte w następujących dokumentach:

a) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

b) sprawozdaniu z działalności Banku Spółdzielczego we Frampolu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

które są dostępne w Krajowym Rejestrze sądowym.

7. Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w złotych.

II. Informacje o Banku

Pierwsza placówka oszczędnościwo -pożyczkowa we Frampolu powstał w 1908r. W okresie okupacji na skutek działań wojennych Kasa Stefczyka zawiesiła swoją działalność na 3,5 miesiąca od połowy września do końca 1939r. Do 1963 roku zmieniały się nazwy działalności na Gminne Kasy Spółdzielcze, na Związek Spółdzielni Oszczędnościowo- Pożyczkowych następnie na Kasę Spółdzielni aż na Bank Spółdzielczy zmiany dokonano w Sądzie Powiatowym w Zamościu 10.07.1963r.

Bank zgodnie z ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszeniu się i bankach zrzeszających, jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

W strukturze udziałów Banku 100 % stanowią osoby fizyczne.

Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Pozostałe szczegółowe informacje z zakresu obejmującego dane ogólne o Banku, terenie działania i potencjał kapitałowy, władze Banku, dane o jednostce organizacyjnej, dane o zatrudnieniu i strukturze organizacyjnej, charakterystyka majątku trwałego, obsługa klientów i zasady ładu korporacyjnego zawarte są w Sprawozdaniu z działalności banku w okresie od 01.01. – 31.12.2017r.

III. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie z długofalową „Strategią zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym we Frampolu” przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą banku. Strategia jest zgodna z założeniami „Strategii Banku Spółdzielczego we Frampolu na lata 2017-2021” i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji. Przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku wystąpienia znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku.

Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym jest powiązana również z innymi regulacjami o charakterze strategicznym , np. Polityka zarządzania kapitałem, Planami finansowo-gospodarczymi a także Politykami w zakresie:

1) Polityka kredytowa,

2) Polityka zarządzania ryzykiem płynności,

3) polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej,

4) polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym

5) Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności

6) Polityka bezpieczeństwa informacji,

7) Polityka kapitałowa

8) Polityka inwestycyjna

Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponieść.

Informacja dotycząca strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz cele definiujące apetyt na ryzyko mające charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowych zostały zawarte w:

a) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Banku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

b) sprawozdaniu z działalności Banku Spółdzielczego we Frampolu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. dostępne w Krajowym Rejestrze Sadowym.

1. Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem

Schemat struktury organizacyjnej zarządzania ryzykiem w 2017r.

Rada Nadzorcza Poziom Nadzorczy Strategiczny

Zarząd Banku Poziom Zarządczy

Stanowisko ryzyka i analiz Poziom wsparcia metodycznego i analitycznego

Kontrola wewnętrzna Poziom nadzorcy operacyjnego

Stanowiska obsługi poziom operacyjny


 

1) W procesie zarzadzania ryzykiem, strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem.

2) W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą organy banku, wyznaczone stanowiska organizacyjne i pracownicy,

3) Struktura organizacyjna Banku umożliwia zarządzanie i kontrolę ryzyka na wszystkich poziomach zarządzania.

4) Zmiany dokonywane w strukturze organizacyjnej Banku są uzasadnione i zaplanowane z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenie przeglądu obowiązujących regulacji wewnętrznych w celu zapewnienia spójności wprowadzonych zmian z przepisami prawa i przyjętymi założeniami w zakresie zarządzania ryzykiem.

5) Pracownicy Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych mają dostęp do wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania ryzykiem i znają zasady oraz zakres poszczególnych stanowisk organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem.

6) Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku.

7. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem umożliwia zapobieganie konfliktom interesów Banku.

8.W Banku zachowana jest zasada rozdzielności odpowiedzialności za zarządzanie obszarami działalności Banku generującymi ryzyko, monitorującymi poziom ryzyka i kontrolującymi ryzyko, przy uwzględnieniu charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności.

2. Proces zarządzania ryzykiem

 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy:

a) dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu,

b) stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki,

c) monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, w tym nowych norm płynnościowych, określonych w Pakiecie CRD IV/CRR,

d) szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 UE,

e) analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi, z uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego),

f) uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów kapitałowych, z uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego),

g) agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania ryzykiem w Banku,

h) raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej zgodnie z Instrukcją System Informacji Zarządczej w Banku Spółdzielczym we Frampolu

i) audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku,

j) wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.

 

Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności:

a) gromadzenie informacji,

b) identyfikację i ocenę ryzyka,

c) limitowanie ryzyka,

d) pomiar i monitorowanie ryzyka,

e) raportowanie,

f) zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze)

 

 

Zarządzanie ryzykiem

Informatyka Pomiar


 

 

Raportowanie Zarządzanie


 

Monitorowanie


 

W procesie zarządzania ryzykiem w Banku główną rolę pełnią Rada Nadzorcza i Zarząd Banku.

Wymagania wobec Rady Nadzorczej i Zarządu:

a) członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią i posiadać wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wykonywania swoich obowiązków. Ogólny skład organów Banku odzwierciedla odpowiednio szeroki zakres doświadczeń i kompetencji,

b) wszyscy członkowie organów winni poświęcać wystarczająco dużo czasu wykonywaniu swoich funkcji w Banku, a także analizom kwestii ryzyka,

c) organy Banku zobowiązane są brać czynny udział w zarządzaniu wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka, o których mowa w przepisach rangi ustawowej i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. Oznacza to regularne omawianie zagadnień ryzyka na posiedzeniach organów.

Do zadań Rady Nadzorczej i Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem należy:

Rada Nadzorcza:

a) Dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem w Banku;

b) Sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność;

c) Sprawuje nadzór nad skutecznością systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, w tym ryzykiem systemów informatycznych i bezpieczeństwem informacji;

d) Zatwierdza dokumenty strategiczne w obszarze zarządzania ryzykiem, w tym także apetyt/tolerancję na ryzyko zawartą w tych dokumentach, a także przyjmuje odpowiednie informacje sprawozdawcze i wyniki kontroli wewnętrznej, na ich podstawie podejmuje decyzje o potrzebie podjęcia działań w reakcji na stwierdzone nadmierne narażenie Banku na ryzyko, w tym o dokonaniu rewizji Strategii;

e) Nadzorując ryzyko operacyjne szczególną uwagę poświęca zagadnieniom bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, w tym:

1) zarządzaniu bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego oraz ciągłością działania,

2) procesowi tworzenia i aktualizacji strategii w obszarach technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,

3) zarządzaniu elektronicznymi kanałami dostępu,

4) współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie środowiska teleinformatycznego i jego bezpieczeństwa,

5) zapewnieniu adekwatnej struktury organizacyjnej oraz zasobów kadrowych w obszarach technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,

6) zarządzaniu jakością danych o kluczowym znaczeniu dla Banku.

f) Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych polegający w szczególności na:

1) zatwierdzeniu regulacji wewnętrznych w zakresie planowania strategicznego dotyczącego bezpieczeństwa informacji i rozwoju systemów informatycznych, przyjęciu odpowiednich planów strategicznych,

2) upewnieniu się, że Zarząd przyjął odpowiednie regulacje wewnętrzne, a także skutecznie zarządza ryzykiem,

3) podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka, w przypadkach jego nadmiernego wzrostu.

g) Uzyskuje informacje dotyczące efektywności zarządzania ryzykiem poprzez przyjęcie informacji o poziomie ryzyka, wyników testów procedur awaryjnych, wyników przeglądów zarządczych, a także wyników kontroli wewnętrznej , jak również audytów zewnętrznych.

Zarząd Banku:

a) Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem;

b) Zobowiązany jest zapewnić, że system zarządzania ryzykiem jest skuteczny na etapie: identyfikacji, oceny, przeciwdziałania, kontroli monitorowania i raportowania;

c) Podejmuje decyzje dotyczące organizacji i działania procesów zarządzania ryzykiem;

d) Dokonuje regularnych przeglądów strategii zarządzania ryzykiem;

e) Okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat profilu ryzyka operacyjnego, na które narażony jest Bank;

f) Odpowiada za bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych.

g) Realizuje zadania w zakresie zarządzania ryzykiem systemów informatycznych i bezpieczeństwem informacji .

Oprócz Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w 2017 r. główną rolę pełnią:

a) Stanowisko ds. zgodności monitoruje realizację wyznaczonych celów i zadań strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe zadania stanowiska to: gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim organom Banku, informacji dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami, a także szacowanie wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;

b) Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązującymi w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowaniu tych zdarzeń.

W bieżącym zarządzaniu poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku szczególny nacisk położony jest na wyjaśnienie przyczyn występowania zdarzeń generujących ryzyko oraz oszacowanie ich wpływu na efektywność działania Banku, z wykorzystaniem technik testowania warunków skrajnych. Rada Nadzorcza Banku zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych. Procedura (zasady) przeprowadzania testów warunków skrajnych w Banku przebiega według następującego schematu:

1. Przeprowadzenie testu warunków skrajnych w oparciu o szczegółowe metodyki określone w procedurach zarządzania ryzykami i adekwatnością kapitałową przez stanowisko ds. zgodności.

2. Sporządzenie opisu wyników przeprowadzonych testów.

3. Przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonych testów warunków skrajnych wraz z analizami ryzyka i/lub adekwatności kapitałowej, zgodnie z procedurami szczegółowymi.

4. Opracowanie propozycji działań w przypadku wykazania wysokiej wrażliwości Banku na wystąpienie sytuacji awaryjnej (skrajnej) przez stanowisko ds. zgodności.

5. Weryfikacja planów awaryjnych przez stanowisko ds. zgodności.

6. Podjęcie decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu działań awaryjnych/uruchomieniu planu awaryjnego.

7. Raportowanie wyników testów warunków skrajnych Radzie Nadzorczej, zgodnie z Instrukcją System Informacji Zarządczej w Banku Spółdzielczym we Frampolu

Wybór konkretnych technik ograniczania skutków podejmowanego przez Bank ryzyka może rodzić konsekwencje finansowe, toteż Zarząd dokonuje analizy opłacalności i podejmuje decyzje o zastosowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji, automatyzacji i dokumentowania procesów zarządzania ryzykiem w Banku.

2.1. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem koncentracji w 2017 r.

Stosowane w Banku metody zarządzania ryzykiem kredytowym, częstotliwość analiz oraz struktura organizacyjna dostosowane są do profilu i wielkości tego ryzyka oraz skali i złożoności działalności kredytowej Banku.

Podstawowe czynniki analizowane przez Bank w celu określenia profilu ryzyka to w szczególności:

1. Całkowity współczynnik kapitałowy oraz współczynnik kapitału Tier I.

2. Wskaźnik jakości kredytów ogółem, w tym wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

3. Udział kredytów w sumie bilansowej.

4. Udział detalicznych ekspozycji kredytowych w sumie bilansowej.

5. Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sumie bilansowej.

6. Stan rezerw celowych, w tym rezerw na detaliczne ekspozycje kredytowe, na ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie.

7. Średni wskaźnik LtV.

8. Wysokość wskaźnika DtI.

9. Wielkość sumy bilansowej.

10. Złożoność działalności, tj. brak transakcji instrumentów finansowych zaliczanych do portfela handlowego.

11. Struktura inwestycji Banku. Bank angażuje się w:

a) akcję kredytową,

b) obligacje Banku Zrzeszającego,

c) certyfikaty depozytowe Banku Zrzeszającego,

d) lokaty w Banku Zrzeszającym,

e) akcje Banku Zrzeszającego,

f) bony skarbowe i pieniężne

Bank kontynuuje politykę dywersyfikacji ryzyka kredytowego poprzez stosowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa działalności kredytowej w poszczególnych segmentach rynku oraz poprzez niezbędne instrumenty. Do podstawowych działań mających na celu minimalizację ryzyka kredytowego należy zaliczyć dywersyfikację struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, poprzez wprowadzone wewnętrzne limity dotyczące:

a) branż,

b) produktów kredytowych,

c) zabezpieczeń,

d) kredytów konsorcjalnych,

e) detalicznych ekspozycji kredytowych,

f) ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje:

- identyfikację czynników ryzyka kredytowego,

- ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka (limity),

- monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka,

- wdrażanie technik redukcji ryzyka,

- kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym.

Bank zarządza ryzykiem kredytowym zarówno w odniesieniu do pojedynczej transakcji jak i do całego portfela kredytowego.

1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na:

1) Badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu, w oparciu o zweryfikowane pod względem wiarygodności dokumenty, dostarczane przez klientów;

2) Wykorzystaniu w ocenie zdolności kredytowej i zabezpieczeń dostępnych baz danych;

3) Prawidłowym zabezpieczaniu zwrotności ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów;

4) Bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń hipotecznych w całym okresie kredytowania;

5) Dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu rezerw celowych;

6) Prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami;

7) Kontroli działalności kredytowej.

2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego przeprowadzane jest za pomocą:

1) Dywersyfikacji ryzyka (limity koncentracji);

2) Analizy skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych;

3) Monitorowaniu rynku podstawowych zabezpieczeń, przyjmowanych przez Bank, tj. rynku nieruchomości;

4) Analizy struktury podmiotowej i produktowej portfela kredytowego;

5) Monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka;

6) Przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych polegających w szczególności na:

a) organizacji systemu podejmowania decyzji kredytowych,

b) rozdzieleniu funkcji operacyjnych od oceny ryzyka,

c) podziale nadzoru nad ryzykami wśród członków Zarządu. Bezpośredni nadzór nad ryzykiem kredytowym, zgodnie ze Statutem Banku w 2017 r. sprawował Prezes Zarządu.

d) przydzieleniu nadzoru nad wdrażaniem Polityki kredytowej, w tym Polityki zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Zarządowi ,

e) prawidłowym przepływie informacji,

f) odpowiednim doborze i szkoleniu kadr,

g) nadzorze nad działalnością kredytową,

h) organizacji odpowiedniego systemu kontroli i audytu.

Podział zadań i odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem kredytowym w 2017r.

1. Rada Nadzorcza określa cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, rezydualnym, detalicznych ekspozycji kredytowych, ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, w „Strategii zarządzania ryzykiem”.

2. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykami.

3. Podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie, wdrażanie i przestrzeganie regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku są:

1) Prezes Zarządu nadzorujący bezpośrednio ryzyko kredytowe Banku.

2) Zarządu, nadzorujący całokształt ryzyka kredytowego.

3) Stanowisko ds. zgodności opiniuje rodzaje i wysokość limitów wewnętrznych, wyniki analiz ryzyka kredytowego, wewnętrzne regulacje Banku.

4) Stanowisko ds. zgodności, odpowiedzialny za opracowanie propozycji rodzajów i wysokości limitów wewnętrznych, ich okresową weryfikację, analizę ryzyka kredytowego.

5) Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych regulacji Banku oraz do przeprowadzania rzetelnej kontroli bieżącej.

4. Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w Banku sprawuje Prezes Zarządu .

5. W Banku dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego w terminach określonych w Instrukcji System Informacji Zarządczej, na podstawie raportów sporządzonych przez stanowisko ryzyk i analiz .

Zarząd Banku może wyznaczyć również indywidualny zakres sporządzania analiz, w miarę potrzeb pojawiających się w działalności Banku.

Raporty są przedkładane i prezentowane Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Zasady identyfikacji, pomiaru, analizy i raportowania ryzyka kredytowego

Bank dokonuje identyfikacji, pomiaru, analizy i raportowania ryzyka kredytowego w zakresie:

ryzyka pojedynczej transakcji kredytowej:

- Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej obejmują procedury, praktyki, mechanizmy kontroli wewnętrznej składające się na metodykę oceny ryzyka kredytowego.

- System zarządzania ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji/kredytobiorcy obejmuje:

1) stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, określone dla każdej z grup ekspozycji, charakteryzujących się podobnymi cechami,

2) bieżący monitoring ustanowionych zabezpieczeń kredytowych,

3) przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych,

4) windykację i restrukturyzację oraz nadzór nad kredytami zagrożonymi,

5) kontrolę działalności kredytowej.

ryzyka portfela kredytowego:

- Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego Banku obejmują analizę:

1) jakościowo – ilościową portfela kredytowego, obejmującą również dywersyfikację portfela oraz ocenę realizacji limitów ograniczających ryzyko kredytowe,

2) ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych,

3) monitorowaniu ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

analiza jakościowo – ilościowa

Raporty w zakresie analizy jakościowo – ilościowej obejmują:

1) analizę wskaźnikową:

a)wskaźniki jakości portfela kredytowego - wyliczane są wskaźniki udziału poszczególnych kategorii kredytów (wartość brutto) w sytuacji: normalnej, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwej i straconej w obligu kredytowym brutto,

b) wskaźniki podstawowe - wskaźniki udziału następujących wielkości:

• kredytów preferencyjnych brutto,

• kredytów zagrożonych brutto,

• rezerw celowych w obligu kredytowym brutto. W przypadku rezerw celowych odrębnie identyfikowane są rezerwy na należności bilansowe oraz rezerwy tworzone zarówno na należności bilansowe jak i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe;

2) analizę jakościową:

a) jakość ekspozycji kredytowych - zestawienie należności według kategorii ryzyka obowiązujących dla tworzenia rezerw celowych,

b) jakość ekspozycji kredytowych wg branż - zestawienie należności w podziale na grupy ryzyka w poszczególnych sektorach gospodarki,

c) jakość ekspozycji według lat zaangażowania – zestawienie należności w podziale na grupy ryzyka według lat udzielenia kredytu;

3) analizę dywersyfikacji portfela kredytowego (koncentracji zaangażowani) w podziale na:

a) zaangażowania zabezpieczone danym rodzajem zabezpieczenia – raportowane są ekspozycje kredytowe i zobowiązania pozabilansowe w podziale na grupy zabezpieczone jednorodnym rodzajem zabezpieczenia,

b) zaangażowanie w poszczególne instrumenty finansowe - raportowane są ekspozycje kredytowe i zobowiązania pozabilansowe według jednorodnych instrumentów finansowych,

c) zaangażowania w sektor gospodarki - raportowane są ekspozycje kredytowe i zobowiązania pozabilansowe według sektorów gospodarki;

4) ocenę realizacji limitów zaangażowań.

ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych

Do detalicznych ekspozycji kredytowych Bank zalicza zgodnie z definicją rekomendacji „T” kredyty udzielone osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą ani rolniczą, z wyłączeniem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, zabezpieczonych kaucją złożoną w Banku, kredytów na zakup papierów wartościowych oraz ekspozycji, których źródłem spłaty jest sprzedaż papierów wartościowych.

- Zasady bezpiecznego zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych Banku obejmują działania polegające na:

1) monitorowaniu portfela detalicznych ekspozycji kredytowych,

2) stosowaniu limitów ograniczających ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych,

3) monitorowaniu procesu kredytowego i akceptacji transakcji kredytowych.

ryzyko rezydualne

W celu ograniczania występowania ryzyka rezydualnego w Banku prowadzony jest systematyczny monitoring skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń kredytowych.

Monitoring skuteczności zabezpieczeń jest prowadzony w cyklach rocznych w oparciu o następujące informacje:

1. Analizę informacji na temat prowadzonych egzekucji komorniczych z przyjętych zabezpieczeń.

2. Ocenę jakości zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych w oparciu o wyliczanie wskaźnika udziału rezerw celowych w portfelu ekspozycji kredytowych ogółem.

3. Ocenę skuteczności przyjętych zabezpieczeń w oparciu o wyliczenie zwrotu z egzekucji, tj. udziału uzyskanych cen sprzedaży zabezpieczeń do wartości wykazywanej w umowach zabezpieczeń.

 

ryzyko ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie

 

Zarządzanie ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie obejmuje następuje elementy:

1) analizę skuteczności zabezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki na nieruchomości;

2) ustalenie i monitorowanie wewnętrznych limitów zaangażowania w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie;

3) monitoring ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń;

4) analizę wpływu gwałtownych zmian stóp procentowych na ryzyko kredytowe;

5) pogłębioną analizę struktury długoterminowych aktywów i pasywów Banku. Bank ocenia źródła finansowania długoterminowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

Ocena zawiera następujące elementy:

a) strukturę terminową ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, w tym ich analizę jakości,

b) wskazanie źródeł refinansowania długoterminowych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,

c) symulację dotyczącą wpływu na sytuację banku w zakresie płynności i rentowności możliwych zmian warunków rynkowych,

d) skutki negatywnych zmian w zakresie płynności rynków finansowych, w tym ryzyko odnowienia niedopasowanych terminowo źródeł finansowania oraz wpływ na koszt pozyskiwanych funduszy;

6) ocenę wpływu spadku cen nieruchomości na poziom ryzyka Banku;

7) wyznaczenie i monitorowanie maksymalnego wskaźnika LtV.

8) Ocenę straty Banku na skutek ponoszonego przez dłużnika ryzyka stopy procentowej

 

zasady stosowania zabezpieczeń i ograniczenia ryzyka oraz procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metody redukcji ryzyka

 

Bank stosuje następujące techniki ograniczania ryzyka kredytowego:

a) Pomniejszanie, w uzasadnionych przypadkach, podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Decyzja o pomniejszeniu podstawy tworzenia rezerw jest każdorazowo podejmowana przez Zarząd Banku.

b) Techniki redukcji ryzyka kredytowego – możliwe do zastosowania metody ograniczania skutków ryzyka kredytowego ujęte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2066 z późn. zm.) w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz określone w Rozporządzeniu 575/2013 UE.

W celu ograniczania skutków ryzyka kredytowego Bank ustanawia zabezpieczenia. Przyjmowane zabezpieczenia powinny spełniać kryteria płynności, wartości oraz dostępu i możliwości ich kontroli;

a) Wartość przyjmowanych zabezpieczeń na nieruchomości powinna zapewnić odpowiedni poziom wskaźnika LtV przez cały okres kredytowania, uwzględniając rodzaj nieruchomości (mieszkalna, komercyjna), rynek zabezpieczeń (pierwotny, wtórny), rodzaj produktu, itp.;

b) Bank stale monitoruje zmiany na rynku typowych zabezpieczeń, przyjmowanych przez Bank, tj. rynku nieruchomości;

c) Bank preferuje zabezpieczenia kredytów, które pozwalają na:

- skuteczną egzekucję należności w przypadku braku spłaty kredytów,

- pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych,

- przypisanie niższych wag ryzyka ekspozycjom kredytowym w rachunku wymogu kapitałowego.

Podstawowe zabezpieczenia, uznawane za najkorzystniejsze przez Bank to:

a) zdeponowane w Banku lub w innym banku krajowym, będącym stroną trzecią środki pieniężne,

b) hipoteka na gruntach rolnych,

c) hipoteka na nieruchomości mieszkalnej,

d) poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszy Poręczeń Kredytowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp.,

e) poręczenia i gwarancje jednostek samorządu terytorialnego oraz banków,

f) poręczenie cywilne i wekslowe,

g) zastaw rejestrowy.

W Banku funkcjonują procedury monitorowania stanu zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń w postaci hipotek na nieruchomościach, zgodnie z Rekomendacją „S”.

Bank systematycznie śledzi zmiany na lokalnym rynku nieruchomości oraz analizuje trendy ogólnokrajowe.

2.2. Ryzyko rynkowe (walutowe) Bank nie prowadzi działalności walutowej.

2.3 Ryzyko płynności płatniczej w 2017r

Podział zadań i odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem płynności płatniczej:

Rada Nadzorcza - zatwierdza strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem płynności, sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie ryzyka płynności, ze strategią i planem finansowym Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność procesu.

Zarząd Banku – odpowiada za :

a) zorganizowanie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem płynności poprzez wskazanie osoby, za realizację zadań związanych z ryzykiem płynności oraz narzędzi do pomiaru i monitorowania płynności Banku,

b) wdrożenie i aktualizowanie pisemnych procedur zarządzania ryzykiem płynności,

c) opracowanie zasad polityki zarządzania ryzykiem płynności,

d) zatwierdza:

- procedury i limity ograniczające ryzyko płynności,

- plany awaryjne utrzymania płynności finansowej w Banku.

e) informuje Radę Nadzorczą o sytuacji płynnościowej Baku

Stanowisko ryzyk i analiz

a) analizuje i monitoruje strukturę bilansu Banku w aspekcie ponoszonego ryzyka płynności oraz kontroluje przestrzeganie przyjętych w tym zakresie norm ostrożnościowych,

b) projektuje procedury zarządzania ryzykiem płynności w zakresie pomiaru, raportowania, limitowania i kontroli,

c) przygotowuje propozycje limitów ograniczających ryzyko płynności,

d) sporządza raporty dla Zarządu Banku i Rady Nadzorczej dotyczące ekspozycji Banku na ryzyko płynności, a mianowicie:

– opracowuje procedury zarządzania ryzykiem płynności, procedury pomiaru, raportowania, limitowania i kontroli ryzyka płynności, propozycje limitów ograniczających ryzyko płynności,

- sporządza kalkulację nadzorczych miar płynności i wewnętrznych limitów ostrożnościowych,

- dokonuje wyliczeń związanych z wyznaczeniem poziomu depozytów stabilnych,

- przeprowadza analizę bazy depozytowej z uwzględnieniem depozytów dużych,

- przygotowuje analizę płynności bieżącej, krótko- średnio- i długoterminowej,

- odpowiada za opracowanie i aktualizację scenariuszy planu awaryjnego,

- sporządza i przekazuje informacje dotyczące sytuacji płynnościowej Zarządowi i Radzie Nadzorczej,

e) opracowuje/aktualizuje plan awaryjny utrzymania płynności finansowej Banku,

f) monitoruje wykorzystanie wartości granicznych limitów ograniczających ryzyko płynności.

 

Stanowisko księgowości i rozliczeń

a) opracowuje politykę inwestycyjną w zakresie instrumentów rynku finansowego – w tym planuje przyszłe inwestycje,

c) monitoruje i zarządza bieżącą płynnością złotową Banku w ramach obowiązujących limitów,

d) organizuje obrót dłużnymi papierami wartościowymi,

e) obsługuje kredyt/debet w rachunku bieżącym Banku,

f) składa depozyty oraz zaciąga lokaty w banku zrzeszającym na zasadach międzybankowego rynku pieniężnego,

g) dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych przez Bank.

 

Kontrola Wewnętrzna:

a) ustala, czy przyjęte zasady polityki w zakresie zarządzania płynnością są wprowadzone w życie i przestrzegane przez każde stanowisko organizacyjne Banku,

b) bada jakość i adekwatność wprowadzonych procedur,

c) bada adekwatności wszelkich limitów i wskaźników,

d) kontroluje rzetelność i terminowość przekazywania Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku informacji dot. sytuacji płynnościowej,

e) przedstawia kierownictwu Banku wnioski z kontroli wraz z ewentualną propozycją i uzasadnieniem stosownych zmian weryfikacji procedur, ustalonych limitów, dostosowania do obowiązujących przepisów.

 

 

Pomiar i monitorowanie płynności płatniczej

W ramach zarządzania płynnością Bank na bieżąco kontroluje poziom wolnych środków na rachunkach w Banku Zrzeszającym w celu efektywnego i bezpiecznego ich wykorzystania.

Podstawą ustalania poziomu i struktury aktywów zabezpieczających płynność jest ocena bazy depozytowej pod kątem stabilności i koncentracji. Metodologię pomiaru stabilności bazy depozytowej reguluje Instrukcja zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym we Frampolu.

Zarządzanie płynnością Banku ma za zadanie utrzymanie poziomu aktywów płynnych:

a) w proporcji minimum 20% aktywów ogółem, zgodnie z zapisami uchwały 386/2008 KNF, która obowiązuje również w okresie przejściowym tj. w 2017r,

b) w proporcji zapewniającej pokrycie środkami stabilnymi odpływów pomniejszonych o przypływy w okresie 30 dni w sytuacji awaryjnej, zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 UE.

Bank utrzymuje aktywa zabezpieczające płynność w formie: gotówki w kasach i bankomatach, środków na rachunku bieżącym w banku zrzeszającym, lokat w banku zrzeszającym, dłużnych papierów wartościowych o wysokiej płynności.

Podstawowymi źródłami finansowania działalności kredytowej Banku są depozyty pozyskiwane od klientów Banku.

Bank monitoruje płynność w następujących horyzontach czasowych:

do 1 dnia (włącznie),

od 2 do 7 dni (włącznie),

od 7 dni do 1 miesiąca (włącznie),

od 1 do 3 miesięcy (włącznie),

od 3 do 6 miesięcy (włącznie),

od 6 miesięcy do 1 roku (włącznie),

od 1 do 2 lat (włącznie),

od 2 do 5 lat (włącznie),

od 5 do 10 lat (włącznie),

od 10 do 20 lat (włącznie),

powyżej 20 lat.

Podstawą analizy ryzyka płynności jest luka płynności, wyliczana dla powyższych przedziałów czasowych.

Bank oblicza w każdym dniu roboczym następujące miary płynności:

1. nadzorcze miary płynności na podstawie Uchwały nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w zakresie wiążących Banki norm płynności z późniejszymi zmianami:

a) lukę płynności krótkoterminowej – obliczaną, jako różnicę sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności i wartości środków obcych niestabilnych,

b) współczynnik płynności krótkoterminowej – obliczany, jako iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do wartości środków obcych niestabilnych,

c) współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi – obliczany, jako iloraz funduszy własnych Banku pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta do aktywów niepłynnych,

d) współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi - obliczany, jako iloraz sumy funduszy własnych pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i środków obcych stabilnych do sumy aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności.

2. wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) – wskaźnik płynności krótkoterminowej określony w art. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 61/2015, wyliczany jako wskaźnik pokrycia odpływów płynności pomniejszonych o przypływy płynności w warunkach skrajnych (wypływy płynności netto) aktywami płynnymi.

W ramach oceny i monitorowania poziomu ryzyka płynności Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje analizy wskaźnikowej składników bilansu mogących wpływać na poziom ryzyka płynności w przyszłości:

a) Wskaźnik płynności krótkoterminowej – obliczany jako iloraz aktywów płynnych i szacowanego poziomu depozytów niestabilnych – wskaźnik obrazuje stopień pokrycia depozytów niestabilnej części bazy depozytowej podstawową i uzupełniającą rezerwa płynności; im baza depozytowa jest mniej stabilna, tym więcej środków płynnych Bank powinien zabezpieczyć na ewentualną obsługę depozytów niestabilnych;

b) Wskaźnik stabilności depozytów I – obliczany jako iloraz sumy osadów we wkładach dla depozytów podmiotów niefinansowych i sumy depozytów - wskaźnik obrazuje wysokość osadu we wkładach podmiotów niefinansowych; im jest on wyższy, tym jakość bazy depozytowej Banku jest lepsza;

c) Wskaźnik stabilności depozytów II - obliczany jako iloraz sumy osadów we wkładach dla depozytów podmiotów niefinansowych i aktywów płynnych - wskaźnik obrazuje stopień finansowania aktywów płynnych Banku depozytami stabilnymi; im jest on wyższy (baza depozytowa jest stabilniejsza), tym większą kwotę Bank może zaangażować w długoterminowe aktywa;

d) Udział dużych depozytów w depozytach - obliczany jako iloraz sumy dużych depozytów i sumy depozytów; posiadanie zdywersyfikowanej bazy depozytowej jest bardziej pożądane niż gromadzenie depozytów dużych; wskaźnik obrazuje jakość bazy depozytowej; im jest on niższy, tym mniejsze jest ryzyko zachwiania płynności płatniczej Banku;

e) Wskaźnik kredytów długoterminowych - obliczany jako iloraz kredytów i pożyczek o terminie pierwotnym powyżej 10 lat (wartość nominalna) i sumy osadów we wkładach dla depozytów podmiotów niefinansowych; Bank dla utrzymania należytego poziomu płynności długoterminowej powinien zapewnić odpowiedni poziom stabilnych źródeł finansowania dla aktywów o odległych terminach zapadalności; im wyższy poziom wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka zachwiania płynności Banku w przyszłości;

f) Wskaźnik pozycji pozabilansowych I - obliczany jako iloraz zobowiązań pozabilansowych udzielonych i obliga kredytowego - nominału; wskaźnik obrazuje ewentualny wzrost wartości

nominalnej obliga kredytowego w przypadku zrealizowania umów, z których wynika posiadanie przez Bank zobowiązań pozabilansowych;

g) Wskaźnik pozycji pozabilansowych II - obliczany jako iloraz zobowiązań pozabilansowych udzielonych i portfela kredytowego netto; wskaźnik obrazuje ewentualny wzrost portfela kredytowego w przypadku zrealizowania umów, z których wynika posiadanie przez Bank zobowiązań pozabilansowych;

h) Wskaźnik pozycji pozabilansowych III - obliczany jako iloraz zobowiązań pozabilansowych udzielonych i sumy bilansowej Banku; wskaźnik obrazuje ewentualny wzrost sumy bilansowej w przypadku zrealizowania umów, z których wynika posiadanie przez Bank zobowiązań pozabilansowych;

i) Wskaźnik finansowania działalności Banku depozytami - obliczany jako iloraz sumy depozytów i sumy bilansowej; wskaźnik obrazuje stopień finansowania aktywów Banku, w tym także akcji kredytowej, bazą depozytową; im wskaźnik jest wyższy, tym mniejsze jest ryzyko, że Bank będzie potrzebował innych źródeł finansowania swojej działalności (np. środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek z Banku Zrzeszającego).

Ograniczanie ryzyka płynności.

W celu ograniczania ryzyka płynności Bank prowadzi następujące działania:

a) przeprowadza analizę kształtowania się nadzorczych miar płynności oraz stabilności bazy depozytowej w czasie,

b) wprowadza, wylicza i monitoruje wewnętrzne limity ostrożnościowe

c) określa plan awaryjny zapewnienia płynności płatniczej.

 

2.4. Ryzyko stopy procentowej

Podział zadań i odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem stopy procentowej:

Rada Nadzorcza:

1) zatwierdza strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem stopy procentowej,

2) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej ze strategią i planem finansowym Banku,

3) ocenia adekwatność i skuteczność procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Zarząd Banku:

1) odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii oraz polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej, a także zorganizowanie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz monitorowanie efektywności tego procesu,

2) informuje Radę Nadzorczą o sytuacji w zakresie ryzyka stopy procentowej Banku.

Stanowisko ds. zgodności:

1) monitoruje poziom ryzyka stopy procentowej,

2) opiniuje propozycje w zakresie wprowadzenia/zmiany wewnętrznych limitów ograniczenia ryzyka stopy procentowej,

3) wnioskuje do Zarządu w sprawach zarządzania aktywami i pasywami Banku.

4) analizuje i monitoruje strukturę bilansu Banku w aspekcie aktywów i pasywów oprocentowanych,

5) projektuje politykę zarządzania ryzykiem stopy procentowej w zakresie pomiaru, raportowania i limitowania ryzyka stopy procentowej,

6) przygotowuje propozycje limitów ograniczających ryzyko stopy procentowej,

7) sporządza raporty dla kierownictwa Banku z zakresu ryzyka stopy procentowej,

8) monitoruje wykorzystanie wartości granicznych ustalonych limitów ograniczających ryzyko stopy procentowej.

Kontrola Wewnętrzna odpowiada za:

1) ustalenie, czy przyjęte zasady polityki w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej,

2) badanie jakości i adekwatności wprowadzonych procedur,

3) badanie adekwatności wszelkich limitów i wskaźników z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej,

4) kontrolę rzetelności i terminowości przekazywania Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku informacji dotyczącej sytuacji w zakresie ryzyka stopy procentowej,

5) przedstawianie kierownictwu Banku wniosków z kontroli wraz z ewentualną propozycją i uzasadnieniem stosownych zmian weryfikacji procedur, ustalonych limitów, dostosowania do obowiązujących przepisów, itp.

Pomiar i monitorowanie ryzyka stopy procentowej

Dla potrzeb raportowania ryzyka stopy procentowej przyjmuje się następujące zasady:

1) Aktywa i pasywa odsetkowe wykazywane są wg nominalnej wartości pozycji odsetkowych (tj. stanowiącej podstawę naliczenia odsetek).

2) Z analizy wyłącza się należności zagrożone.

3) Aktywa i pasywa o oprocentowaniu 0% nie są zaliczane do pozycji wrażliwych na zmianę stóp procentowych.

4) Za datę możliwego przeszacowania stóp procentowych przyjmuje się:

a) termin zapadalności dla aktywów i wymagalności dla pasywów oprocentowanych według stałej stopy procentowej,

b) zdefiniowany możliwy termin zmiany stóp procentowych – dla aktywów i pasywów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.

5) Bank monitoruje ryzyko stopy procentowej w następujących przedziałach przeszacowania:

a) do 1 dnia,

b) od 2 do 7 dni,

c) od 7 dni do 1 miesiąca,

d) od 1 do 3 miesięcy,

e) od 3 do 6 miesięcy,

f) od 6 miesięcy do 1 roku,

g) od 1 roku do 2 lat,

h) od 2 do 5 lat,

i) powyżej 5 lat.

6) Ze względu na stawkę referencyjną Bank przypisuje aktywa i pasywa o oprocentowaniu zmiennym do następujących grup analitycznych:

a) redyskonto weksli,

b) stawka własna Banku,

c) WIBOR / WIBID.

7) Aktywa i pasywa oprocentowane wg stóp zmiennych nie wymienionych wyżej są przyporządkowywane do jednej z wymienionych grup analitycznych na zasadzie podobieństwa między stopami referencyjnymi – uzależnienie kierunków i wielkości zmian stóp od tych samych czynników zewnętrznych.

8) W ramach oceny i monitorowania poziomu ryzyka stopy procentowej Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje analizy wskaźnikowej składników bilansu mogących wpływać na poziom ryzyka stopy procentowej w przyszłości.

9) W ramach analizy wskaźnikowej Bank sporządza zestawienie następujących wskaźników:

a) Udział aktywów oprocentowanych w sumie bilansowej – obliczany jako iloraz aktywów odsetkowych i sumy bilansowej – wskaźnik obrazuje jaką część aktywów Banku stanowią aktywa dochodowe; im jest on wyższy, tym sytuacja jest korzystniejsza;

b) Udział pasywów oprocentowanych w sumie bilansowej – obliczany jako iloraz pasywów odsetkowych i sumy bilansowej – wskaźnik obrazuje jaką część pasywów Banku stanowią pasywa kosztowe; im jest on niższy, tym sytuacja jest korzystniejsza;

c) Średnie oprocentowanie aktywów – obliczany jako iloraz przychodów odsetkowych (annualizowanych) i średniego stanu aktywów odsetkowych; wartość średnia aktywów odsetkowych wyliczana jest w oparciu o dane na koniec poszczególnych miesięcy w okresie sprawozdawczym, na koniec ubiegłego roku i na dzień raportowania; im wartość wskaźnika jest wyższa, tym sytuacja Banku jest korzystniejsza;

d) Średnie oprocentowanie pasywów - obliczany jako iloraz kosztów odsetkowych (annualizowanych) i średniego stanu pasywów odsetkowych; wartość średnia pasywów odsetkowych wyliczana jest w oparciu o dane na koniec poszczególnych miesięcy w okresie sprawozdawczym, na koniec ubiegłego roku i na dzień raportowania; im wartość wskaźnika jest niższa, tym sytuacja Banku jest korzystniejsza;

e) Rozpiętość odsetkowa – obliczany jako różnica średniego oprocentowania aktywów i średniego oprocentowania pasywów; wartość wskaźnika ma przełożenie na wysokość wypracowanego przez Bank wyniku finansowego z tytułu odsetek;

f) Marża odsetkowa – obliczana jako iloraz wyniku odsetkowego (annualizowanego) i średniego stanu aktywów odsetkowych; jest to wskaźnik efektywności dochodowej, mierzący wynagrodzenie jakie Bank pobiera za wykonywane usługi; im wskaźnik jest wyższy, tym efekty polityki cenowej prowadzonej przez Bank będą lepsze.

10) Do ustalenia poziomu ryzyka stopy procentowej Bank wykorzystuje analizę struktury bilansu pod kątem aktywów i pasywów oprocentowanych oraz wskaźników i limitów ograniczających ryzyko stopy procentowej.

11) Pomiaru ryzyka Bank dokonuje przez identyfikacje narażenia na cztery główne rodzaje ryzyka stopy procentowej:

a) ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania przy pomocy analizy luki przeszacowania w określonych okresach;

b) ryzyko bazowe;

c) ryzyko krzywej dochodowości;

d) ryzyko opcji klienta.

12) Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej to z jednej strony monitorowanie i prognozowanie zmian rynkowych stóp procentowych, a z drugiej identyfikowanie zagrożeń związanych ze zmianami stóp procentowych i podejmowanie działań w celu ich eliminacji.

13) Wewnętrzne regulacje Banku dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej, uwzględniają kluczowe zagadnienia zawarte w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego i Unii Europejskiej.

14) Pomiar ryzyka odbywa się w cyklach miesięcznych i jest prezentowany na posiedzeniach Zarządu Banku oraz przekazywany Radzie Nadzorczej.

15) Każdorazowe przekroczenie limitu skutkuje opracowaniem informacji przekazywane jest Zarządowi Banku.

 

2.5. Ryzyko operacyjne

Główne założenia w zakresie podejścia Banku do zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz podział kompetencji w tym obszarze określa „Strategia zarządzania ryzykiem” przyjęta Uchwałą Rady Nadzorczej Banku.

W 2013 roku Bank dostosował system zarządzania ryzykiem do zaleceń wynikających z Rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego ze stycznia 2013r. stanowiącej zbiór zasad dobrych praktyk w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Wdrożone zostały nowe narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zaktualizowane zasady postępowania z ryzykiem operacyjnym.

Bank stosuje model zarządzania ryzykiem operacyjnym, w którym odpowiedzialność za bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym spoczywa na wszystkich pracownikach Banku, zgodnie z zakresem ich odpowiedzialności i zadań.

Bank określa limit tolerancji na ryzyko operacyjne w skali całego Banku oraz wynikający z przyjętego limitu tolerancji, akceptowalny poziom ryzyka operacyjnego poprzez przyjęcie limitów apetytu na ryzyko operacyjne.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym odbywa się z wykorzystaniem rozwiązań systemowych oraz bieżącego zarządzania tym ryzykiem.

Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na tworzeniu przepisów wewnętrznych, procedur i rozwiązań związanych z ryzykiem operacyjnym, między innymi, w zakresie zasobów ludzkich, organizacji Banku, systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwa, procesów obsługi klientów, rachunkowości, bankowości elektronicznej i kart płatniczych, zlecania usług podmiotom zewnętrznym.

Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na zapobieganiu zdarzeniom ryzyka operacyjnego powstającym przy sprzedaży produktów, w procesach wewnętrznych oraz systemach, podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zdarzeń ryzyka operacyjnego, likwidowaniu negatywnych skutków zdarzeń ryzyka operacyjnego oraz rejestrowaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego.

Bank gromadzi informacje o istotnych zdarzeniach ryzyka operacyjnego, posługując się aplikacją informatyczną.

Gromadzone informacje wykorzystywane są do:

1) bieżącego monitorowania poziomu ryzyka operacyjnego,

2) monitorowania działań stanowisk organizacyjnych związanych z zaistniałymi zdarzeniami,

3) pomiaru lub szacowania strat z tytułu ryzyka operacyjnego,

4) generowania raportów dotyczących zaistniałych zdarzeń w zakresie ryzyka operacyjnego.

 

W ramach ryzyka operacyjnego Bank dokonuje pomiaru z wykorzystaniem metod ilościowych, jakościowych oraz mieszanych, tj.:

1) obliczanie wymogu kapitałowego według metody standardowej,

2) obliczanie kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego,

3) samoocena potencjalnego ryzyka operacyjnego.

Ocena pomiaru ryzyka operacyjnego dokonywana jest w odniesieniu do zdarzeń gromadzonych w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego, podejmowanych działaniach operacyjnych, bieżącej i planowanej działalności Banku, procesów i aplikacji informatycznych w Banku oraz otoczeniu zewnętrznym Banku.

Bank regularnie monitoruje:

1) zdarzenia ryzyka operacyjnego, ich skutki oraz częstotliwość występowania w podziale na rodzaje zdarzeń ryzyka operacyjnego i linie biznesowe Banku,

2) wielkości objęte limitami na ryzyko operacyjne, w szczególności stopień wykorzystania przyjętych limitów tolerancji i apetytu na ryzyko operacyjne,

3) skuteczność podejmowanych działań w ramach ograniczania ryzyka operacyjnego,

4) wyniki okresowych przeglądów ryzyka operacyjnego.

W Banku przygotowywane są raporty na temat ryzyka operacyjnego w trybie kwartalnym jest Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza.

2.6. Ryzyko braku zgodności

Podstawowym celem Polityki w zakresie ryzyka braku zgodności w Banku jest przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyka naruszenia dobrego imienia Banku lub któregokolwiek z podmiotów, a także wystąpieniu innych zagrożeń, które mogą powstać w związku z naruszaniem przez Bank jako instytucję, a także poszczególnych pracowników norm prawnych lub etycznych.

Polityka w zakresie ryzyka braku zgodności zmierza do uzyskania stanu, w którym wszelkie działania Banku i jego pracowników są zgodne z przyjętymi normami, politykami oraz przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także obowiązującymi normami postępowania, w tym etycznymi.

Działania na rzecz osiągnięcia celów polityki w zakresie ryzyka braku zgodności podejmowane w Banku obejmują:

a) formalizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Banku, w tym wyznaczenie i działanie odpowiedniej komórki ds. ryzyka braku zgodności,

b) identyfikację, ocenę, a także monitorowanie ryzyka i sprawozdawczość,

c) wykonywanie zadań kierownictwa, w tym nadzoru i kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej),

d) identyfikowanie i zdecydowaną reakcję na incydenty naruszenia polityki w zakresie ryzyka braku zgodności,

e) edukację i szkolenia.

Organizacja zarządzania ryzykiem braku zgodności obejmuje dwa poziomy:

a) poziom strategiczny – obejmujący działania Rady Nadzorczej i Zarządu zmierzające do ustanowienia norm, polityk, przepisów wewnętrznych Banku, a także ustanowienie i monitorowanie skuteczności działania stanowiska ryzyka i analiz, a także innych stanowisk, których zadaniem jest działanie w ich imieniu na rzecz legalności, przejrzystości i wiarygodności,

b) poziom operacyjny – działania każdego pracownika na każdym szczeblu organizacyjnym Banku, opierające się na świadomości przyjętych wartości i przestrzeganiu zdefiniowanych przez Zarząd zasad legalności, przejrzystości i wiarygodności działania wpisanych w regulacje wewnętrzne.

Podział zadań i odpowiedzialności w systemie zarządzania ryzykiem braku zgodności:

Rada Nadzorcza:

a) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności w Banku,

b) zatwierdza założenia polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności przedstawione przez Zarząd,

c) co najmniej raz w roku, na podstawie sprawozdań składanych przez Zarząd oraz wyników kontroli wewnętrznej dokonuje oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Zarząd Banku:

a) odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, organizację procesu zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem,

b) odpowiada za opracowanie dokumentu polityki w zakresie ryzyka braku zgodności i zapewnienie jej przestrzegania przez pracowników,

c) odpowiada za składanie sprawozdań Radzie Nadzorczej w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności,

d) podejmuje środki naprawcze lub dyscyplinujące w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności.

Stanowisko ds. zgodności

a) monitorowanie i prowadzenie ewidencji incydentów naruszenia norm zgodności, poprzez prowadzenie rejestru zdarzeń operacyjnych zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem braku zgodności”,

b) współpraca ze stanowiskami wewnętrznymi Banku w zakresie oceny i monitorowania ryzyka braku zgodności,

c) działania konsultacyjne w obszarze zgodności dla innych stanowisk organizacyjnych,

d) współpraca z kadrą kierowniczą w prowadzeniu postępowań wewnętrznych mających na celu wyjaśnienie przyczyn wystąpienia incydentów naruszenia norm zgodności,

e) raportowanie na temat poziomu ryzyka braku zgodności do Zarządu oraz Rady.

Pracownicy Banku – powinni:

a) wykonywać swoje obowiązki starannie i sumiennie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz najlepszą wiedzą i wolą, w granicach dopuszczalnego ryzyka uzasadnionego interesem Banku,

b) dbać o dobre imię Banku i godnie go reprezentować,

c) być lojalnym wobec Banku,

d) wykorzystywać posiadaną wiedzę i kwalifikacje w interesie Banku i jego klientów,

e) nie powinien podejmować czynności, które mogłyby doprowadzić do konfliktu interesów pomiędzy nim a Bankiem, w szczególności nie powinien:

- podejmować działań konkurencyjnych wobec Banku, w którym jest zatrudniony,

- doprowadzać do konfliktów związanych z powiązaniami personalnymi,

f) nie może wykorzystywać zajmowanego w Banku stanowiska do osiągania osobistych korzyści,

g) winien stosować się do zasad i standardów zawartych w Podręczniku „Standardy obsługi klientów obowiązujące pracowników Banku Spółdzielczego we Frampolu” oraz w Kodeksie Etyki Bankowej uchwalonym przez Związek Banków Polskich,

h) ma obowiązek zawiadomić Zarząd o nagannym zachowaniu innych pracowników, jeżeli brak takiego zawiadomienia mógłby narazić na szkodę Bank, innych pracowników lub osoby trzecie,

i) nie powinien w przypadku opisanym w §13 pkt h) podejmować działań na własną rękę, działania należy pozostawić w gestii powołanych do tego służb,

j) reakcja pracownika na incydent powinna być rozważna, przemyślana i powinna ograniczać ryzyko dezorganizacji bieżącej działalności Banku, prawidłowe działanie rozpoczyna się zawsze poinformować Zarządu.

Identyfikacja i ocena ryzyka braku zgodności Banku polega na:

1) ustaleniu jakie przepisy prawa i inne przyjęte standardy postępowania dotyczą działalności prowadzonej przez Bank,

2) oszacowaniu jaki poziom ryzyka towarzyszy wykonywaniu działalności na podstawie dokonania oceny skuteczności mechanizmów kontrolnych i redukujących ryzyko wykonywania danej działalności.

 

Identyfikacja i ocena ryzyka braku zgodności dokonywana jest cyklicznie, przez stanowisko ryzyka, nie rzadziej niż raz do roku.

Wyniki oceny sporządzonej według stanu na koniec roku obrotowego za okres ostatnich 12 miesięcy przedstawiane są Zarządowi w terminie określonym w Instrukcji System Informacji Zarządczej.

Ocena ryzyka braku zgodności Banku dokonywana jest zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym we Frampolu”.

Monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności

1) Stanowisko ryzyka jest odpowiedzialne za identyfikację, pomiar i monitorowanie zarejestrowanych w programie informatycznym „Novum” incydentów z zakresu ryzyka braku zgodności, zgodnie z „Instrukcją zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem braku zgodności”.

2) Zgłoszenia incydentu naruszenia norm zgodności dokonuje pracownik Banku zgodnie z procedurą przyjętą w „Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem braku zgodności”.

3) Zarząd i Rada otrzymują nie rzadziej niż raz do roku sprawozdania dotyczące poziomu ryzyka braku zgodności oraz proponowanych działań zapobiegawczych i redukujących ryzyko, sporządzone przez stanowisko ryzyka i analiz

Redukcja ryzyka i działania zabezpieczające

W ramach działań zabezpieczających i w celu redukcji ryzyka braku zgodności Bank przyjmuje dokument „Kodeks Etyki Bankowej” przyjęty do stosowania przez Związek Banków Polskich, stanowiący zbiór zasad profesjonalnego postępowania w działalności bankowej i zaznajamia z jego

treścią poprzez kadrę kierowniczą wszystkich pracowników, czyniąc ją odpowiedzialną za jego przestrzeganie.

Dodatkowymi mechanizmami redukcji ryzyka braku zgodności są:

a) identyfikacja ryzyka nowych produktów, w tym ryzyka prawnego wynikającego z wzorów umów lub groźby ryzyka braku zgodności samego produktu,

b) korzystanie z pomocy Banku Zrzeszającego lub z wzorców przyjętych przez Zrzeszenie, przy opracowaniu regulacji wewnętrznych,

c) identyfikacja i ocena bieżąca ryzyka w zakresie Rejestru klauzul niedozwolonych UOKIK,

d) dokonywanie przeglądów regulacji wewnętrznych po powzięciu wiadomości o przyjętych i wchodzących w życie zmianach prawnych,

e) zasięganie opinii Radcy Prawnego w zakresie regulacji wewnętrznych, w tym wzorów umów,

f) identyfikacja ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia sporów sądowych i tworzenie rezerw na pokrycie rezultatów niekorzystnego dla Banku rozstrzygnięcia,

g) unikanie ryzyka reputacji, poprzez odpowiednią politykę związaną z klientami i transakcjami (np. unikanie kontrahentów, z którymi Bank nie zamierza podejmować współpracy, np. z krajów o niejasnej sytuacji prawno-politycznej, z którymi współpraca może być obarczona ryzykiem utraty reputacji, wykorzystywanie istniejących list podmiotów podejrzewanych o wspieranie terroryzmu, objętych sankcjami itp., czy których działalność może być sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami),

h) szkolenia kadry i pracowników dotyczące spełniania wymagań legalności w zakresie działania Banku,

i) kontrola kierownicza i reakcja bieżąca kadry w przypadku stwierdzania zachowań pracowników niezgodnych z przyjętymi w Banku standardami postępowania.

 

Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez art. 453 ust.1 lit. e zawarte jest w części XXIV niniejszej informacji.

Informacja na temat ryzyka, zgodna z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Banku według danych na 31.12.2017r.

Alokacja uznanych kapitałów na poszczególne ryzyka odbywa się zgodnie z zasadami Pakietu CRD IV/CRR oraz wewnętrznymi przepisami Banku, m.in. wewnętrznym procesem oceny adekwatności kapitałowej. Plan alokacji kapitału na 2017r. z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka przedstawiał się następująco:

Akceptowalny przez Bank poziom ryzyka - wykonanie limitów alokacji

według danych na 31.12.2017r.

 

Cel kapitałowy Banku - całkowity współczynnik kapitałowy na poziomie co najmniej 12%

 

 

założenia

wykonanie

Lp.

Opis limitu

minimalny kapitał regulacyjny

Kapitał dodatkowy

 

1.

Całkowity współczynnik kapitałowy

 12%

 20%

 78,71%

2.

Wspólczynnik kapitałowy Tier 1

 12%

 20%

 78,71%

3.

Relacja funduszu udziałowego do funduszy własnych

 

 

 0,3%

4.

Relacja kapitału wewnętrznego do funduszy własnych

 

 

 100%

5.

Wartość zobowiązań podporządkowanych

 

 

 0,00

6.

Wartość pomniejszeń funduszy własnych w tym z tytułu:

 

 

 

 

6.1. wartości niematerialne i prawne

 

 

 0,00

 

6.2.niezrealizowanej straty na instrumentach finansowych dostępnych do sprzedaży

 

 

-

 

6.3.zaangazowania kapitałowego w podmioty finansowe

 

 

 2 000,00

 

6.4. fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych.

 

 

 40 965,25

7.

Ryzyko kredytowe

12%

18%

 484 405,97

8.

Ryzyko koncentracji zaangażowań

-

-

-

9.

Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej

-

-

-

10.

Ryzyko operacyjne

12%

18%

165 121,27

11.

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej

-

-

-

12.

Ryzyko płynności

-

-

-

13.

Ryzyko kapitałowe

-

-

-

14.

Pozostałe ryzyka

-

-

-

 

W zakresie art. 435 ust 2 Bank informuje, że:

a)członkowie Zarządu Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Członkowie Rady Nadzorczej Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć stanowisko zajmowane w organie Banku (odpowiednio Zarządzie albo Radzie Nadzorczej) lub organach innych podmiotów.

b) Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Statutu Banku Spółdzielczego we Frampolu biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z Polityką w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących najwyższe stanowiska w Banku Spółdzielczym we Frampolu. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego we Frampolu, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata, oceny następczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Polityką w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących najwyższe stanowiska w Banku Spółdzielczym we Frampolu.

c) Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

d) Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest sformalizowany i objęty Instrukcją System Informacji Zarządczej, definiującą: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowany do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko.

 

IV. Zakres stosowania konsolidacji ostrożnościowej.

Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych

 

V. Fundusze własne

Zgodnie z zapisami art. 437 Rozporządzenia nr 575/2013 UE Bank ujawnia informacje dotyczące funduszy własnych z uwzględnieniem wymogów wynikających z Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 1423/2013 z dnia 20.12.2013r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji.

Fundusze własne Banku na dzień 31.12.2017r. zgodnie z powyższymi Rozporządzeniami obejmują:

Kapitał Tier I :

1) Kapitał podstawowy Tier I :

a) fundusz udziałowy – stanowi stan funduszy udziałowych wpłaconych do 28.06.2013r.

i niewypowiedzianych.

b) kapitał rezerwowy – fundusz zasobowy tworzony zgodnie ze statutem Banku z wpłat wpisowego przez Udziałowców Banku oraz z odpisów z zysków Banku za kolejne lata.

c) Skumulowane inne całkowite dochody - fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego,

1.1) Pomniejszenia kapitału podstawowego Tier I – korekty regulacyjne

a) Wartości niematerialne i prawne w wartości bilansowej – wartość netto wartości niematerialnych i prawnych pomniejszająca fundusze

b) Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I - fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego - instytucje pomniejszają w 2017r. kapitał Tier I, w

wysokości 60% niezrealizowanych zysków wycenianych według wartości godziwej.

2) Kapitał dodatkowy Tier I :

Bank nie posiada instrumentów zaliczanych do kapitałów dodatkowych Tier I.

Kapitał Tier II: składa się z Instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych, zaliczanych do Tier II za zgodą KNF, z uwzględnieniem amortyzacji:

a) Bank na 31.12.2017r. nie posiada pożyczek podporządkowanych.

b) Bank nie posiada instrumentów kapitałowych zaliczonych do kapitału Tier II.

 

 

Lp.

Rodzaje kapitału

Przepisy rozporządzenia 575/2013 UE

stan na 31.12.2017r. w zł.

I.

Kapitał TIER I

 

 

1.

kapitał podstawowy TIER I ( instrumenty i kapitały rezerwowe)

 

a.

fundusz udziałowy

art.. 483(1) do (3) i art.. 484-487

  168 944,92

b.

kapitał rezerwowy ( zasobowy)

art.. 29 ust.1

 6 153 527,08

c.

skumulowane inne dochody

art..468

 68 275,41

 

Pozycje pomniejszające kapitał podstawowy Tier I (korekty regulacyjne

d.

wartości niematerialne i prawne

 

-

e

inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I

art.. 468

 

2.

Kapitał dodatkowy Tier I

 

 -

II

Kapitał Tier II

 

 

a.

pożyczka podporządkowana

art..63

-

SUMA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKU ZGODNA

 

Z ROZPORZĄDZENIEM 575/2013 UE

 

 

 

Zgodnie z załącznikiem Nr VI do Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 1423/2013 z dnia 20.12.2013r. w Banku na dzień 31.12.2017r. występowały pozycje funduszy własnych w okresie przejściowym wykazane w tabeli nr 2 Uwzględnione według przyjętej w załączniku do Rozporządzenia numeracji. Pozostałe pozycje załącznika nr VI do Rozporządzenia nie wystąpiły w Banku na datę 31.12.2017r. Bufory kapitałowe wymienione w pozycjach 64 do 71 nie obowiązują w 2017r.VI. Wymogi kapitałowe

1. Skrótowy opis metody stosowanej przez Bank do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w celu wsparcia bieżących i przyszłych działań.

Celem procesu szacowania kapitału wewnętrznego, jest ustalenie wielkości kapitału niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych rodzajów ryzyka uznanych za istotne występujących w działalności Banku.

Polityka Banku powinna zmierzać do utrzymywania takiego poziomu adekwatności kapitałowej, który pozwala na zapewnienie potrzeb finansowych klientów Banku. Aby zapewnić realizację tego priorytetu zasadniczym celem kapitałowym jest sukcesywne zwiększanie poziomu funduszy własnych, pozwalające na pokrycie zidentyfikowanych istotnych ryzyk występujących w działalności Banku. Głównym źródłem pozyskania kapitałów jest zysk netto.

Celem Banku jest takie zwiększenie poziomu funduszy własnych, które przy akceptowanym przez Radę Nadzorczą tempie przyrostu aktywów ważonych ryzykiem, pozwoli na wypracowanie i utrzymywanie łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie co najmniej 12 %.

Alokacja kapitału na poszczególne rodzaje ryzyka ma na celu zapewnienie właściwego procesu zarządzania ryzykiem oraz wskazanie akceptowanego poziomu ryzyka wyrażonego w postaci limitów na poszczególne jego rodzaje. Przyjmuje się, że Bank będzie prowadził działalność w sposób zapewniający zachowanie ogólnych limitów ryzyka wyrażonych w postaci wskaźników na poziomie:

1) Łączny współczynnik kapitałowy na koniec miesięcznych okresów sprawozdawczych powinien kształtować się na poziomie wyższym lub równym 15,00 %;

2) oszacowana przez Bank kwota niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności bankowej - kapitał wewnętrzny, będzie na koniec poszczególnych kwartałów stanowiła maksymalnie 90 % łącznej wartości funduszy własnych.

Zasady adekwatności kapitałowej wymagają zarządzania funduszami Banku skorelowanego z faktycznym poziomem ryzyka występującym w działalności Banku. W kontekście struktury adekwatności kapitałowej wyodrębniono dwie kategorie kapitałów:

a) kapitał regulacyjny - suma minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego oraz wymogów z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w Rozporządzeniu UE.

b) kapitał wewnętrzny - jest ustalany przez Bank i ma na celu pokrycie wszystkich

zidentyfikowanych materialnych rodzajów ryzyka w działalności Banku.

Oba rodzaje kapitałów są odnoszone do funduszy własnych Banku celem oceny adekwatności kapitałowej.

Minimalne regulacyjne wymogi kapitałowe w Banku, obliczane na podstawie Rozporządzenia 575/2013 UE obejmują:

1) łączny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego, wyliczany metodą standardową,

3) wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitów dużych zaangażowań kapitałowych,

4) wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego - obliczany metodą bazowego wskaźnika.

5) wymóg z tytułu przekroczenia limitów dużych zaangażowań w portfelu handlowym.

Dodatkowe wymogi kapitałowe w Banku są to wymogi wewnętrzne wyliczone na ryzyka które Bank uznał za istotne. Zgodnie z zapisami „Instrukcji wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz oceny adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym we Frampolu”.

1. Bank szacuje następujące wewnętrzne wymogi kapitałowe:

- ryzyka objęte wyliczeniem wymogów kapitałowych:

1) kredytowe,

2) operacyjne, - utraty reputacji

3) koncentracji zaangażowań:

a) w sektor gospodarki,

b) przyjętych form zabezpieczenia,

c) w jednorodny instrument finansowy,

4) stopy procentowej w księdze bankowej,

5) płynności,

6) wyniku finansowego,

7) kapitałowe:

a) koncentracji funduszu udziałowego,

b) koncentracji „dużych” pakietów udziałów,

8) cyklu gospodarczego,

9) strategiczne,

12) rezydualne,

 

Na dzień 31.12.2017r. Bank dokonując oceny ryzyka związanego z działalnością, stosownie do zapisów regulacji wewnętrznych, nie wyznaczył dodatkowych wewnętrznych wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyk. Kwota wewnętrznego wymogu kapitałowego jest równa kwocie regulacyjnego wymogu kapitałowego i wyniosła 0 zł. Na ta kwotę złożyły się następujące kwoty wymogów:

a) wymóg z tytułu ryzyka kredytowego – 484 405,97 zł

b) wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego – 165 121,27 zł

Wyliczenie regulacyjnych i dodatkowych wymogów kapitałowych Banku na dzień 31.12.2017r. zaprezentowane jest w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Banku według danych na 31.12.2017r.

2. Rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

Nie dotyczy

3. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 Rozporządzenia – 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112.

 

Zestawienie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem do wyliczenia wymogu kapitałowego Banku z tytułu ryzyka kredytowego na dzień 31.12.2017r. zaprezentowane jest w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Banku według danych na 31.12.2017r.

4. Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c);

 

XLp.

Rodzaj wymogu

Wymóg kapitałowy

1.

Wymóg zgodnie z art.. 92 ust.3 lit. B ( ryzyko pozycji, ryzyko dużych ekspozycji, przekraczających limity określone w art.. 395-401 Rozporządzenia UE)

nie dotyczy

2.

wymóg zgodnie z art.. 92 ust.3 lit c.

 

 

ryzyko rozliczeniowe

nie dotyczy

 

ryzyko cen towarów

nie dotyczy

 


 

VII. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta

Nie dotyczy.

Bank nie posiada portfel handlowego.

VIII. Bufory kapitałowe

Nie dotyczy. Na dzień 31.12.2017r. Bank nie był zobowiązany do tworzenia buforów kapitałowych.

 

IX. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego

Nie dotyczy.

Bank na dzień 31.12.2017r. nie zaliczał się do banków systemowo ważnych.

 

X. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego

1. Definicja pozycji przeterminowanych i z rozpoznana utratą wartości – stosowane do celów rachunkowości.

 

Jako ekspozycję przeterminowaną, Bank uznaje każdą należność z tytułu kapitału lub odsetek nie spłaconą w terminie spłaty określonym w umowie.

Zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia 16.12.2008 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2066 z późn. zm.), ekspozycjami zagrożonymi są należności: poniżej standardu, wątpliwe i stracone.

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując dwa kryteria:

a) kryterium terminowości – terminowość spłaty kapitału lub odsetek,

b) kryterium ekonomiczne – badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela).

 

Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia 16.12.2008 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2066, z późn. zm.).

2. Opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego.

 

Bank tworzy rezerwy celowe. Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do:

a) kategorii "normalne" – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów detalicznych,

b) kategorii "pod obserwacją",

c) grupy "zagrożone" – w tym do kategorii: "poniżej standardu", "wątpliwe" lub „stracone”.

Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji.

Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowości. Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową, Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe, tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty związanej z określonymi należnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia.

Wycena należności dokonywana jest w oparciu o wartość bilansową brutto pomniejszoną o efektywna stopę procentową i utworzoną rezerwę celową.

W przypadku ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów detalicznych, Bank tworzy rezerwy celowe w wysokości, co najmniej:

a) 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „normalne”;

b) 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „stracone”.

 

W przypadku ekspozycji kredytowych wynikające z pożyczek i kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek i kredytów hipotecznych, Bank tworzy rezerwy celowe w wysokości, co najmniej:

a) 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „pod obserwacją”;

b) 20% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „poniżej standardu”;

c) 50% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „wątpliwe”;

d) 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „stracone”.

 

W przypadku ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych, Bank tworzy rezerwy celowe w wysokości co najmniej:

a) 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „pod obserwacją”;

b) 20% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „poniżej standardu”;

c) 50% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „wątpliwe”;

d) 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do kategorii „stracone”.

Tabela nr 4. r. Zaangażowanie kredytowe wraz z odsetkami na dzień 31.12.2017rXZaangażowanie kredytowe wraz z odsetkami

 

 

 

Należności od podmiotów finansowych

24 320 302,19

Należności od podmiotów niefinansowych

5 162 887,61

- przedsiębiorstwa spółki państwowe

0

- przedsiębiorstwa prywatne i spółdzielnie

0

- przedsiębiorcy indywidualni

1 223 093,85

- rolnicy indywidualni

2 018 227,99

- osoby prywatne

1 921 565,77

- instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

0

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych

4 850 000,69

RAZEM

34 333 190,49

Stan na dzień

31 grudzień 2017


 


 

 

4. Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych kategorii ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach.

Nie dotyczy.

Bank prowadzi działalność lokalnie, brak ekspozycji poza granicami Polski.

5. Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach.

 

 

Tabela 5. Prezentacja ekspozycji bilansowych w terminach zapadalności

 

 

 

6. Jakość ekspozycji w podziale na istotne branże lub typy kontrahenta

Na dzień 31.12.2016r. struktura branżowa należności przedstawiała się następująco:

Tabela 6.

Nazwa branży

Limit

Wykonanie

Rolnictwo

95%

31,50%

Przedsiębiorcy

40%

19,09%

Pozostałe

40%

29,99%

 

 

W Baku przyjęto założenie branża istotna to branża, w której Bank posiada zaangażowanie w wysokości przekraczającej 29%. Z powyższego wynika, że branżą istotną jest rolnictwo i osoby fizyczne.

 

 

Tabela 7.

XSektor gospodarki

Grupa ryzyka

Kapitał

odsetki

ESP

portfel kredytowy brutto

Rezerwa

Zobowiązania pozabilansowe

Wartość netto ekspozycji

 

Ekspozycje w sytuacji normalnej

9 846 701,47

9 985,56

62 638,80

9 969 749,82

6647,88

232 487,66

282 274,02

 

Ekspozycje w sytuacji pod obserwacją

-

-

-

-

-

-

-

Rolnictwo, osoby fizyczne

Ekspozycje w sytuacji poniżej standardu

-

-

-

-

-

-

-

 

Ekspozycje w sytuacji wątpliwej

-

-

-

-

-

-

-

 

Ekspozycje w sytuacji straconej

35 880,00

7 258,48

637,63

43 138,48

43 138,48

-

-

 

Suma

9 882 581,47

17 244,04

63 276,43

10 012 888,30

49 786,36

232 487,66

282 274,02

 

 

7. Kwota ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, podane oddzielnie, z podziałem na ważne obszary geograficzne, w tym w miarę możliwości kwoty korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe związane z każdym obszarem geograficznym.

Nie dotyczy.

Bank prowadzi działalność lokalnie.

8. Uzgodnione zmiany korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji o utraconej wartości, przedstawione oddzielnie.

Szczegółowa prezentacja stanu zmiany rezerw celowych zawarta jest w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego według danych na 31.12.2017r.

XI. Aktywa wolne od obciążeń.

1. Składnik aktywów jest traktowany jako obciążony jeżeli został on zastawiony lub podlega jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany ( np. w celu zastawienia dla potrzeb finansowych.

2. Informacje o obciążeniach aktywów zgodnie z EBA/GL/2015/08

Formularz A – nie wstępuje

Formularz B – zabezpieczenia otrzymane - nie wstępuje

Formularz C – Aktywa obciążone/zabezpieczenia otrzymane i powiązane zobowiązania – nie występuje.

Formularz D – informacje o istotności obciążeń – nie dotyczy

XII. Korzystanie z ECAI

Nie dotyczy. Bank nie korzysta z ratingów.

XII. Ekspozycje na ryzyko rynkowe

Bank na 31.12.2017r. nie wyznaczał wymogu kapitałowego na ryzyko rynkowe.

XIV. Ekspozycja na ryzyko operacyjne.

1. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metodą wskaźnika bazowego (art. 315-316 Rozporządzenia). Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień 31.12.2017r. wynosił 165 121,27.

2. Informacja o sumie strat brutto z tytułu zdarzeń operacyjnego odnotowane w 2017r. w podziale na klasy i kategorie zdarzeń podane są w poniżej tabeli:

Tabela 8. Straty brutto ryzyka operacyjnego ( powyżej 200 zł lub przestoju usługi powyżej 0,5h)X Raport ilościowy - Zdarzenia ryzyka operacyjnego w okresie 12 m-cy 2017r.

Bankowość detaliczna

Strata w złotych

Koszty w złotych

Czas przestoju w minutach

Ilość zdarzeń

Kredyty

-

-

-

-

Rachunki

-

-

-

-

obsługa kasowa

-

-

-

-

obsługa bankomatowa

544,89

544,89

180

1

Gospodarka własna

-

-

-

-

Zarządzanie infrastrukturą sprzętową

3382,50

3382,50

180

1


  

3. Informacja o sumie strat brutto z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego w analizowanym okresie charakteryzują się niską dotkliwością i niską częstością występowania, co pokazuje poniższa tabela.XPoziom

Wskaźnik progowy

Wskaźnik progowy

ilość zdarzeń

Strata brutto w złotych

czas przestoju w minutach

 

Dotkliwość

Częstotliwość

2

3927,39

360

akceptowalny

Niska

Niska

X

X

X

akceptowalny

Niska

Wysoka

-

-

-

ostrzegawczy

Wysoka

Niska

-

-

-

krytyczny

Wysoka

Wysoka

-

-

-


 


 

4. W 2017 roku stwierdzono dwa incydenty istotne dla zdarzeń ryzyka operacyjnego, rozumianych jako zdarzenia powodujące straty.

5. Bank realizuje proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach którego identyfikuje zdarzenia ryzyka operacyjnego i dokonuje ewidencjonowania analizy przyczyn występowania zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym.

W przypadku konieczności podejmowane są działania ograniczające ryzyko obejmujące zmiany procesów wewnętrznych Banku, organizacji wewnętrznej, sposobu dokonywania kontroli wewnętrznej, a także organizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników.


 

W przypadku konieczności podejmowane są działania ograniczające ryzyko obejmujące zmiany procesów wewnętrznych Banku, organizacji wewnętrznej, sposobu dokonywania kontroli wewnętrznej, a także organizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników.

XV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym.

1. Zróżnicowanie między ekspozycjami pod względem ich celów w tym zakresie zysków kapitałowych oraz strategicznych, a także przegląd stosowanych technik rachunkowości oraz metod wyceny, a w tym zasadnicze założenia i praktyki mają wpływ na wycenę oraz wszystkie znaczące zmiany tych praktyk.


 

 • Rodzaj zaangażowania

  Wartość bilansowa w złotych

  Akcje Banku Polskiej Spółdzielczości SA

  487 790,75

  Bony pieniężne NBP

  18 717 072,27

  Udziały

  182 600,00

 

Akcje Banku BPS SA – stworzenie portfela akcji wynika z faktu obowiązku funkcjonowania Banku w ramach zrzeszenia. Umowa Zrzeszenia przewiduje kapitałowe zaangażowanie się Banku w Bank Zrzeszający.

Instrumenty te Bank kwalifikuje do kategorii dostępnych do sprzedaży oraz wycenia według wartości godziwej. W przypadku instrumentów posiadanych przez Bank za wartość godziwą przyjmuje się cenę nabycia składnika (instrumentu) z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

 

Bony pieniężne NBP – papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności w kwocie nominalnej 18 717 072,27 zł .

Zaangażowanie jest wynikiem decyzji biznesowej mającej na celu zwiększenia wartości aktywów płynnych. W 2017r. Bank nabywał bony pieniężne NBP. Inwestycje te cechują się bardzo wysokim bezpieczeństwem oraz wpływają na podniesienie poziomu płynności aktywów Banku.

2. Wartość księgową, wartość godziwą oraz – w przypadku ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego – porównanie z ceną rynkową, jeśli zasadniczo różni się ona od wartości godziwej.

 

Bank nie posiada papierów kapitałowych notowanych na giełdzie.

 

3. Rodzaje, charakter oraz kwoty ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycji w niepublicznych papierach kapitałowych w wystarczająco zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji.

Bank nie posiada papierów kapitałowych notowanych na giełdzie.

 

4. zrealizowane zyski lub straty z tytułu sprzedaży i likwidacji w danym okresie w ujęciu skumulowanym.

 

W 2017 r. Bank nie dokonał likwidacji i sprzedaży kapitałowych papierów wartościowych.

 

5. całkowitą wartość niezrealizowanych zysków lub strat, łączne niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny oraz wszelkie takie kwoty ujęte w funduszach własnych podstawowych lub dodatkowych.

W 2017 r. w Banku nie wystąpiły niezrealizowane zyski lub straty ujęte w funduszach własnych podstawowych lub dodatkowych.

 

XVI. Ekspozycje na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym

1. Informacja dotycząca charakteru ryzyka stopy procentowej i podstawowe założenia oraz częstotliwości pomiarów ryzyka stopy procentowej.

 

Ryzyko stopy procentowej wynika z niedopasowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stopy procentowej (ryzyko przeszacowania), różnych stawek referencyjnych wg, których oprocentowane są poszczególne składniki aktywów i pasywów banku (ryzyko bazowe), istnienia ukrytych opcji wpisanych w produkty dające klientom prawo do wcześniejszej spłaty, wycofania środków z banku (ryzyko opcji klienta). Zmiana relacji pomiędzy stopami procentowymi odnoszącymi się do różnych terminów, a dotyczącymi tego samego rynku lub indeksu. Relacja ta zmienia się, kiedy kształt krzywej dochodowości dla danego rynku ulega spłaszczeniu lub ulega odwróceniu, w wyniku którego stopy krótkoterminowe będą wyższe od stóp długoterminowych. Zmiany w krzywej dochodowości mogą nasilać stopień narażenia Banku na ryzyko stopy procentowej przez wzmocnienie efektu niedopasowania terminów przeszacowania.

Tab.11

Rodzaj stopy

Aktywa - kwota

Aktywa - struktura

Aktywa - średnie oprocentowanie

Aktywa - mnożnik

Pasywa - kwota

Pasywa - struktura

Pasywa - średnie oprocentowanie

Pasywa - mnożnik

Różnice - stan

Różnice - oproc.

Różnice - mnożnik

Bankowa

1550416,73

4,55

8,9509

1

29219763,76

100

0,2632

1

-27669347,03

8,6876

 

Bankowa- zmienna

1550416,73

4,55

8,9509

1

29219763,76

100

0,2632

1

-27669347,03

8,6876

 

Bankowa- stała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzybankowa

22656207,21

66,51

2,3569

1

 

 

 

 

22656207,21

2,3569

1

Międzybankowa- zmienna

19179673,62

56,3

2,4514

1

 

 

 

 

19179673,62

2,4514

1

Międzybankowa- stała

3476533,59

10,21

1,8353

1

 

 

 

 

3476533,59

1,8353

1

Centralna

9857380

28,94

1,482

1

 

 

 

 

9857380

1,482

1

Centralna- zmienna

9857380

28,94

1,482

1

 

 

 

 

9857380

1,482

1

Centralna- stała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rządowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rządowa- zmienna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rządowa- stała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoki poziom ryzyka stopy procentowej np. wyrażonego przez znaczne niedopasowanie przeszacowujących się aktywów i pasywów, wpływa pozytywnie lub negatywnie na poziom wypracowanego zysku, zależnie od kierunku zmian stóp procentowych. Ocena wielkości ryzyka stopy procentowej pozwala określić wrażliwość wyniku finansowego na istotne zmiany stóp procentowych i związaną z tym chwiejność przychodów.

Bank przeprowadza pomiar ryzyka stopy procentowej dla produktów bilansowych i pozabilansowych wrażliwych na zmiany stóp procentowych.

Celem podstawowym zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest ograniczenie wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na wynik finansowy Banku.

Bank dąży do tego, aby:

• nie powstała sytuacja, w której oprocentowanie pasywów (zobowiązań, głównie depozytów) będzie przewyższało uzyskiwane oprocentowanie aktywów (należności, głównie z tytułu kredytów),

• różnica oprocentowania na korzyść aktywów była jak największa, przy jak najmniejszym niedopasowaniu terminów przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych na fluktuację stóp procentowych.

W Banku występują cztery podstawowe zagrożenia związane z ryzykiem stopy procentowej, które są systematycznie monitorowane w okresach miesięcznych:

a) ryzyko przeszacowania – ma swoje źródło w niedopasowaniu wielkości przeszacowywanych w danym okresie aktywów, pasywów i pozycji pozabilansowych; przy czym ryzyko to odnosi się przede wszystkim do portfela bankowego i wyraża się w zagrożeniu przychodów Banku w sytuacji niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej zmiany struktury przeszacowania pozycji w bilansie powodującej zmiany w wyniku z tytułu odsetek

Tabela nr 12

Rodzaj stopy

Wyszczególnienie

Ogółem

a'vista

od 1 do 7 dni

od 7d do 1 miesiąca

od 1 do 3 miesięcy

od 3 do 6 miesięcy

od 6m do 1 roku

od 1r do 2 lat

od 2 do 5 lat

powyżej 5 lat

Bankowa

Aktywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

1550416,73

0

0

1550416,73

0

0

0

0

0

0

 

Pasywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

29219763,76

31356,69

95969,74

29092437,33

0

0

0

0

0

0

 

Luka okresowa

-27669347,03

-31356,69

-95969,74

-27542020,6

0

0

0

0

0

0

 

Luka skumulowana I

-27669347,03

-193844112,3

-193812755,6

-193685429,2

-166016082,2

-138346735,2

-110677388,1

-83008041,09

-55338694,06

-27669347,03

 

Luka skumulowana II

-31356,69

-31356,69

-95969,74

-27542020,6

0

0

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki skum.

-17,84639349

-125,0271031

-125,0068784

-124,9247544

-107,0783609

-89,23196743

-71,38557394

-53,53918046

-35,69278697

-17,84639349

Międzybankowa

Aktywa - stała

3476533,59

2714533,59

0

0

260000

330000

172000

0

0

0

 

- zmienna

19179673,62

13704

0

2524002,09

8391967,53

8250000

0

0

0

0

 

Pasywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Luka okresowa

22656207,21

2728237,59

0

2524002,09

8651967,53

8580000

172000

0

0

0

 

Luka skumulowana I

22656207,21

137721958,1

134993720,5

132265482,9

127013243,3

113109036,1

90624828,84

67968621,63

45312414,42

22656207,21

 

Luka skumulowana II

2728237,59

2728237,59

0

2524002,09

8651967,53

8580000

172000

0

0

0

 

Wskaźnik luki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki skum.

1

6,07877377

5,95835478

5,83793579

5,60611236

4,992408262

4

3

2

1

Centralna

Aktywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

9857380

0

9840000

0

0

17380

0

0

0

0

 

Pasywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Luka okresowa

9857380

0

9840000

0

0

17380

0

0

0

0

 

Luka skumulowana I

9857380

78806900

78806900

68966900

59126900

49286900

39429520

29572140

19714760

9857380

 

Luka skumulowana II

0

0

9840000

0

0

17380

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki skum.

1

7,994710562

7,994710562

6,996473708

5,998236854

5

4

3

2

1

Rządowa

Aktywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Pasywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Luka okresowa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Luka skumulowana I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Luka skumulowana II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki skum.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Suma aktywa - stała

3476533,59

2714533,59

0

0

260000

330000

172000

0

0

0

 

- zmienna

30587470,35

13704

9840000

4074418,82

8391967,53

8267380

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma pasywa - stała

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- zmienna

29219763,76

31356,69

95969,74

29092437,33

0

0

0

0

0

0

 

Luka okresowa

4844240,18

2696880,9

9744030,26

-25018018,51

8651967,53

8597380

172000

0

0

0

 

Luka skumulowana I

4844240,18

22684745,79

19987864,89

7546953,73

20124061,08

24049200,9

19376960,72

14532720,54

9688480,36

4844240,18

 

Luka skumulowana II

2696880,9

2696880,9

9744030,26

-25018018,51

8651967,53

8597380

172000

0

0

0

 

Wskaźnik luki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wskaźnik luki skum.

0,142209947

0,665944785

0,586773796

0,221552162

0,59077204

0,706000415

0,568839786

0,42662984

0,284419893

0,142209947

b) ryzyko opcji klienta - wynika z opcji ukrytych wpisanych w produkty bankowe, które mogą być zrealizowane przez klienta w następstwie zmian stóp procentowych; instrumenty zawierające opcje klienta są na ogół najbardziej typowe dla działalności bankowej usytuowanej w portfelu bankowym; opcje klienta są najczęściej realizowane, gdy stanowi to korzyść dla ich posiadacza i niekorzystne dla sprzedającego takie opcje; ten rodzaj ryzyka obejmuje kredyty dające kredytobiorcy prawo spłaty przed terminem pozostałej części kredytu, różnego rodzaju depozyty bez oznaczonego terminu wymagalności, pozwalające deponentom wycofywać swoje środki w dowolnym momencie, itp.,

Tabela nr 13

Wskaźnik

Wartość

Aktywa terminowe ze stanowisk KR

9727276,6

Wartość kredytów spłaconych przed terminem umownym

60000

Poziom wykorzystania opcji klienta

0,62

Kredyty spłacone przed terminem x marża odsetkowa

1308

Pasywa terminowe ze stanowisk LO

8609642,89

Wartość zerwanych depozytów przed terminem umownym

 

Poziom wykorzystania opcji klienta

 

Depozyty zerwane przed terminem x marża odsetkowa

 

Potencjalna zmiana wyniku odsetkowego z tytułu opcji klienta

1308

Planowany wynik odsetkowy

724 192,29

Fundusze własne banku

6390747,41

Udział zmian w planowanym wyniku odsetkowym

2,24

Udział zmian w funduszach własnych

0,02

c) ryzyko bazowe - rodzaj ryzyka stopy procentowej wynikający w niedoskonałego powiązania stóp procentowych instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe, które to instrumenty mają jednocześnie te same okresy przeszacowania,


 

d)ryzyko krzywej dochodowości - polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi odnoszącymi się do różnych terminów przeszacowania, a dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku (np. relacja między stopami procentowymi 3-miesiecznych bonów skarbowych i 5-letnich obligacji skarbowych).

 

Wskaźnik

Wartość

Aktywa ogółem

34064003,94

Pasywa ogółem

29219763,76

Suma bilansowa banku

35305100,27

Aktywa o stałej stopie z terminem przeszacowania > 3 m-ce do roku

502000

- aktywa o stałej stopie pow. 3 m-cy / Aktywa ogółem

1,47

- aktywa o stałej stopie pow. 3 m-cy / Suma bilansowa

1,42

Pasywa o stałej stopie z terminem przeszacowania > 3 m-ce do roku

 

- pasywa o stałej stopie pow. 3 m-cy / Pasywa ogółem

 

- pasywa o stałej stopie pow. 3 m-cy / Suma bilansowa

 

Wszystkie aktywa z terminem > 3 m-ce do roku (stałe + zmienne)

8769380

- wszystkie aktywa pow. 3 m-cy / Aktywa ogółem

25,74

- wszystkie aktywa pow. 3 m-cy / Suma bilansowa

24,84

Wszystkie pasywa z terminem > 3 m-ce do roku

 

- wszystkie pasywa pow. 3 m-cy / Pasywa ogółem

 

- wszystkie pasywa pow. 3 m-cy / Suma bilansowa

 

Aktualna stawka Wibor - Wibid 6m

 

Średnie oprocentowanie aktywów w przedziale pow. 3 m-cy

4,04

Średnie oprocentowanie pasywów w przedziale pow. 3 m-cy

 

Utrata potencjalnego dochodu - aktywa

10211,1

Utrata potencjalnego dochodu - pasywa

 

Suma bilansowa banku

35305100,27

Planowany wynik odsetkowy

724 192,29

Fundusze własne banku

6390747,41

Udział zmian w sumie bilansowej

0,03

Udział zmian w planowanym wyniku odsetkowym

17,51

Udział zmian w funduszach własnych

0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

Wpływ ryzyka stopy procentowej na zmianę wyniku finansowego Banku.

W ramach analizy ryzyka przeszacowania Bank szacuje również wpływ zmiany w skali roku wartości ekonomicznej kapitału spowodowanej zmianą rynkowych stóp procentowych, na fundusze własne Banku wykorzystując zdyskontowane przepływy kapitałowo-odsetkowe pozycji wrażliwych na zmianę stopy, obliczone dla aktualnego poziomu stóp procentowych i dla ich zmienionych wartości.

1) Zmiana wartości ekonomicznej kapitału jest równa różnicy pomiędzy sumą zdyskontowanych wartości luki dla zmienionych wartości rynkowych stóp procentowych i sumy wartości bieżących luki dla aktualnego poziomu stóp procentowych. Miarą ryzyka jest zmiana wartości ekonomicznej kapitału w relacji do funduszy własnych Banku,

2) Bank ustala jakiej wielkości zmiany wartości ekonomicznej kapitału nastąpią przy założeniu nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych o 200 punktów bazowych. Podstawą obliczeń są wielkości rynkowych stóp procentowych na dzień analizy, zdefiniowane przepływy kapitałowo-odsetkowe wynikające z zawartych transakcji dotyczących aktywów i pasywów Banku oraz zakładana zmiana rynkowych stóp procentowych.

Tab. 16. Poniższa tabela obrazuje wpływ zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną Banku.

Grupy

Ogółem

a'vista

od 1 do 7 dni

od 7d do 1 miesiąca

od 1 do 3 miesięcy

od 3 do 6 miesięcy

od 6m do 1 roku

od 1r do 2 lat

od 2 do 5 lat

powyżej 5 lat

Aktywa - stopa stała

3476533,59

2714533,59

0

0

260000

330000

172000

0

0

0

Aktywa - stopa zmienna

30587470,35

13704

9840000

4074418,82

8391967,53

8267380

0

0

0

0

Pasywa - stopa stała

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pasywa - stopa zmienna

29219763,76

31356,69

95969,74

29092437,33

0

0

0

0

0

0

Luka okresowa

4844240,18

2696880,9

9744030,26

-25018018,51

8651967,53

8597380

172000

0

0

0

Luka skumulowana

4844240,18

2696880,9

12440911,16

-12577107,35

-3925139,82

4672240,18

4844240,18

4844240,18

4844240,18

4844240,18

Wskaźnik luki

0,14

0,07917099

0,286050644

-0,734441511

0,253991502

0,252389003

0,005049318

0

0

0

Wskaźnik luki skumulowanej

0,67

0,07917099

0,365221633

-0,369219877

-0,115228375

0,137160628

0,142209947

0,142209947

0,142209947

0,142209947

Suma - aktywa

34064003,94

2728237,59

9840000

4074418,82

8651967,53

8597380

172000

0

0

0

Suma - pasywa

29219763,76

31356,69

95969,74

29092437,33

0

0

0

0

0

0


 


 


 

Poziom zmiany wartości ekonomicznej kapitału uznaje się za nieistotny, gdyż nie przekracza on 2% funduszy własnych Banku.

 

XVII. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne

 

Nie dotyczy.

Bank nie posiadał w 2017 r. pozycji sekurytyzacyjnych.

XVII. Polityka w zakresie wynagrodzeń

 

Polityka wynagrodzeń (w 2017 roku obowiązywała Polityka zmiennych składników wynagrodzeń zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów Dz. U. z dnia 06.03.2017r. poz. 637) przygotowywana jest przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku. Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń w 2017 roku.

Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń.

1. W związku z tym, że w Banku wszystkie istotne decyzje podejmowane są przez Zarząd i żaden pracownik nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania decyzji finansowych. Do stanowisk kierowniczych w Banku dla potrzeb Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska zawodowe mające wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym we Frampolu zalicza się tylko członków Zarządu.

2. Wynagrodzenia zmienne osób objętych polityką wynagrodzeń (Polityką zmiennych składników wynagrodzeń) są zależne od: zysku netto, wskaźnika zwrotu z kapitału własnego (ROE), jakości portfela kredytowego, współczynnika kapitałowego.

3. Kryteria stosowanych przy pomiarze wyników to stopień wykonania wymienionych w ust. 2 wskaźników w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do założeń przyjętych w planach ekonomiczno – finansowych na dany okres. Przy ocenie efektywności Banku mogą być uwzględnione także wskaźniki osiągane przez Banki z grupy rówieśniczej publikowane przez bank zrzeszający. Do oceny osób objętych polityką zmiennych składników wynagradzania w Banku przy przyznawaniu premii stosowane są również kryteria jakościowe: uzyskane absolutorium w okresie oceny, właściwa reputacja, dobra ocena dokonana przez Radę Nadzorczą w zakresie realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno – finansowym w okresach objętych oceną. W przypadku braku realizacji zadań planowych lub nie osiągnięcia przez Bank pożądanej wysokości wskaźników podlegających ocenie, premii nie przyznaje się.

Według zasad przyjętych w Banku, zmienny składnik wynagrodzenia nie może przekroczyć 5-30% wynagrodzenia kwartalnego osób zajmujących istotne stanowiska.

4. Bank nie stosuje polityki odraczania płatności i wynagrodzenia w postaci nabywania uprawnień do papierów wartościowych, a także innych świadczeń niepieniężnych.

5. Zagregowane informacje ilościowe dotyczące wynagrodzenia osób obejmujących w/w politykę wynagradzanie zawarta jest w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Zagregowane informacje na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka banku:

6.Zagregowane informacje ilościowe na temat kosztów wynagrodzeń z narzutami z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka za 2017 rok (PLN)

1. Stanowiska kierownicze członkowie Zarządu

2. Liczba osób zajmujących stanowiska kierownicze 3

3. Wynagrodzenia stałe wypłacone w 2017 roku 179,740,00 zł

4. Wynagrodzenia zmienne za 2017 r. podlegające polityce

zmiennych składników wynagrodzeń 12.500,00 zł

4.1. Przyznany składnik nieodroczony, podlegający polityce

Zmiennych składników wynagrodzeń 12.500,00 zł

4.2. Naliczone i jeszcze nie przyznany składnik odroczny ( na okres

trzech kolejnych lat) podlegający polityce zmiennych składników

wynagrodzeń 0

5. Wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w

Danym roku obrotowym, wypłaconych i zmienionych w ramach

Korekty związanej z wynikiem 0

6. Płatności związane z podjęciem zatrudnienia i zakończenia stosunku

Zatrudnienia ( odprawy) 0

6.1. Liczba osób otrzymujących takie płatności 0

6.2. Najwyższa płatność 0

7. Wartość składnika odroczonego zmiennych składników wynagrodzeń

Za lata 2012-2015 wypłaconych w 2016r. 0

7. Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym : dla wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln RUR – w podziale na przydziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 ERO, dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – w przedziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR.

Bank Spółdzielczy we Frampolu nie zatrudniał osób, których łączne wynagrodzenie wypłacone w 2017 roku przekroczył równowartość 1 mln EUR.

 

XIX.Dźwignia finansowa

Wskaźnik dźwigni (LR) oblicza się jako miarę kapitału instytucji podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej tej instytucji i wyraża się jako wartość procentową. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier1 jak i kapitału Tier 1 według definicji przejściowej. Poniższe wyliczenia zawarte są w poniższej tabeli.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczany jest w cyklach kwartalnych.

Wskaźnik dźwigni

Wartość na 31.03.2017r.

Wartość na 30.06.2017r.

Wartość na 30.09.2017r.

Wartość na 31.12.2017r.

Wskaźnik dźwigni-wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję kapitału Tier I

18,11

18,58

18,08

17,63

Wskaźnik dźwigni – wykorzystując wprowadzoną definicję przejściową Kapitału Tier I

18,11

18,58

18,08

17,63

 

 

 

XX. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego.

 

Nie dotyczy. Bank nie stosuje metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego

XXI. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego

 

Bank nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych.

Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi.

Wartość przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia uzależniona jest od:

1) rodzaju i wysokości kredytu oraz okresu jego spłaty,

2) realnej możliwości zaspokojenia roszczeń Banku z przyjętego zabezpieczenia w możliwie krótkim czasie,

3) sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy,

4) ryzyka związanego z udzieleniem kredytu,

5) cech danego zabezpieczenia wynikającego z przepisów prawa oraz umowy o ustanowieniu zabezpieczenia,

6) statusu prawnego kredytobiorcy,

7) przewidywanego nakładu pracy Banku oraz kosztu zabezpieczenia dla Banku i osób zainteresowanych, chyba, że odrębne uregulowania wewnętrzne Banku stanowią inaczej.

Zabezpieczenie wierzytelności ma na celu zapewnienie zwrotu należności Banku w szczególności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami Banku, lub wykonania przez dłużnika innego zobowiązania pieniężnego wobec Banku, w razie gdyby dłużnik nie wywiązał się w terminie z warunków umowy.

Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z wnioskodawcą, biorąc pod uwagę:

1) typowe oraz indywidualne ryzyko związane z zawarciem umowy z wnioskodawcą, w tym:

a) ryzyko branży,

b) sytuację finansową i gospodarczą wnioskodawcy,

c) status prawny wnioskodawcy,

d) przebieg dotychczasowej współpracy z Bankiem lub opinie banków, z którymi wnioskodawca dotychczas współpracował,

e) rodzaj i wysokość wierzytelności oraz okres kredytowania,

f) cechy danego zabezpieczenia wynikające z regulujących je przepisów ogólnych i wewnętrznych Banku (w tym sposób ustanowienia zabezpieczenia, przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikającej z zabezpieczenia, sposób realizacji uprawnień Banku), w szczególności:

1) realną możliwość zaspokojenia roszczeń Banku z ustanowionego zabezpieczenia w możliwie najkrótszym czasie,

2) płynność zabezpieczenia,

3) istniejące już obciążenia na rzeczy mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia, w przypadku zabezpieczeń rzeczowych oraz sytuację finansową i gospodarczą osoby trzeciej zobowiązującej się do zaspokojenia roszczeń Banku za wnioskodawcę oraz jej powiązania personalne i kapitałowe z innymi podmiotami, w przypadku zabezpieczeń osobistych,

4) możliwość pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych na należności Banku, na zasadach określonych w przepisach w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz w aktualnych przepisach wewnętrznych Banku w tym zakresie,

5) możliwość uwzględnienia w rachunku wymogów kapitałowych efektu redukcji ryzyka kredytowego w wyniku przyjętych zabezpieczeń, spełniających kryteria określone w obowiązujących w Banku regulacjach.

2) przewidywany koszt ustanowienia zabezpieczenia, który obejmuje:

a) należności podatkowe, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe,

b) opłaty notarialne,

c) opłaty sądowe,

d) opłaty o charakterze cywilnoprawnym;

3) przewidywany nakład pracy Banku związany z monitorowaniem stanu zabezpieczeń oraz koszt dochodzenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ponoszenia kosztów koniecznych;

4) zasady stosowania odpowiednich form zabezpieczeń określone w odrębnych uregulowaniach wewnętrznych Banku.

Stosowane przez Bank metody wyceny:

1. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności w formie przeniesienia na Bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją prawa własności rzeczy ruchomej stanowiącej środek trwały (przewłaszczenie rzeczy ruchomej) lub ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej stanowiącej środek trwały, do ustalenia wartości zabezpieczenia należy przyjąć aktualną wartość przedmiotu przewłaszczenia/zastawu, przy czym podstawę wyliczenia tej wartości stanowi:

1) wartość określona w aktualnej wycenie niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, w przypadku zastawu rejestrowego, zweryfikowana aktualną polisą ubezpieczeniową i cenami giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi, lub

2) wartość określona na innej podstawie niż wycena rzeczoznawcy, w przypadkach gdy:

a) rzeczy ruchome występują w obrocie rynkowym – ich wartość można przyjąć na podstawie aktualnej polisy ubezpieczeniowej po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi, lub udokumentowanej ceny giełdowej/ rynkowej/ komisowej,

b) rzeczy ruchome są nowe, zakupione i dostarczone nabywcy – wartość ich może być ustalona według faktury zakupu netto (bez podatku VAT), po jej zweryfikowaniu z aktualną polisą ubezpieczeniową. Za rzecz nową uznaje się rzecz zakupioną przez pierwszego właściciela do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku kredytowego.

2. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności w formie przeniesienia na Bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją prawa własności rzeczy ruchomej stanowiącej środek obrotowy (przewłaszczenie rzeczy ruchomej) lub ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej stanowiącej środek obrotowy, do ustalenia wartości zabezpieczenia należy przyjąć aktualną wartość przedmiotu przewłaszczenia/zastawu, przy czym podstawę wyliczenia tej wartości stanowi:

1) wartość określona w aktualnej wycenie niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, w przypadku zastawu rejestrowego, zweryfikowana aktualną polisą ubezpieczeniową i cenami giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi, lub

2) w przypadku braku wyceny niezależnego rzeczoznawcy należy przyjąć aktualną wartość przedmiotu przewłaszczenia/zastawu, przy czym podstawę wyliczenia tej wartości stanowi:

a) aktualna wartość rzeczy ustalona na podstawie ceny zakupu netto (bez podatku VAT) lub technicznego kosztu wytworzenia, po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi,

b) wartość rzeczy określona w aktualnej polisie ubezpieczeniowej po jej zweryfikowaniu z cenami giełdowymi/ rynkowymi/ komisowymi, lub udokumentowana cena giełdowa/ rynkowa/ komisowa.

3. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości - wartość zabezpieczenia stanowi:

1) mniejsza z wartości: wysokość wpisanej hipoteki lub wartość rynkowa nieruchomości,

2) wartość rynkowa nieruchomości, ustalona w oparciu o:

a) aktualną wycenę nieruchomości dokonaną przez niezależnego rzeczoznawcę, pomniejszoną o powstałe wcześniej obciążenia

b) cenę wykazaną w umowie sprzedaży sporządzonej w formie Aktu notarialnego, w przypadku nowego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wybudowanego przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową,

c) jeżeli kwota zabezpieczanej wierzytelności nie przekracza 100.000 zł dopuszczalne jest również ustalenie wartości nieruchomości na podstawie:

- aktualnej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, lub

- danych z GUS - w przypadku gruntów rolnych, lub

- cen rynkowych lub danych z GUS lub aktu zakupu – w przypadku działek niezabudowanych.

4. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie poręczenia według prawa cywilnego lub wekslowego wartość zabezpieczenia stanowi:

1) kwotę poręczanego zobowiązania, pod warunkiem jednak, że sytuacja finansowa poręczyciela jest co najmniej tak dobra, jak sytuacja finansowa wnioskodawcy, a w szczególności dochody poręczyciela kształtują się na poziomie zbliżonym do dochodów wnioskodawcy. Bank dokonuje w tym celu oceny zdolności kredytowej poręczyciela według kryteriów obowiązujących przy udzielaniu przez Bank kredytów,

2) jeżeli poręczyciel nie spełnia wymogów określonych w pkt 1), do ustalenia wartości zabezpieczenia przyjmuje się taką kwotę, jaką przy uwzględnieniu sytuacji majątkowej poręczyciela, mógłby on uzyskać w Banku jako kredytobiorca, w przypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy dla osób fizycznych.

 

Jeżeli zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego podmiotu (o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającego zdolność kredytową) - do ustalenia wartości zabezpieczenia można przyjąć kwotę poręczanego zobowiązania, jeżeli łączna kwota poręczenia udzielonego przez poręczyciela jednemu dłużnikowi nie przekroczy 15% aktywów netto poręczyciela, pomniejszonych o należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy) podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni.

 

5. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie przelewu wierzytelności z kontraktu/umowy – do ustalenia wartości zabezpieczenia należy przyjąć wartości netto towarów lub usług, bez podatku VAT, uwzględniając indywidualne warunki umowy/kontraktu, w tym:

1) terminy płatności,

2) tryb zgłaszania i załatwiania reklamacji,

3) terminy wypowiedzenia,

4) zabezpieczenie realizacji umowy/kontraktu.

6. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie kaucji pieniężnej i blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym wartość zabezpieczenia stanowi nominalna wartość środków pieniężnych (kapitał bez odsetek).

7. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie gwarancji udzielonej przez rządy, organizacje międzynarodowe, podmioty sektora publicznego oraz banki wartość zabezpieczenia stanowi kwota gwarancji.

8. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie weksla własnego in blanco wartość zabezpieczenia stanowi wartość majątku wystawcy weksla oszacowana na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów lub złożonego oświadczenia o sytuacji majątkowej pomniejszoną o wysokość obciążeń majątku (zastawów rejestrowych, hipotek itp.) wynikających z wnioskowanego i posiadanych zobowiązań. Jeżeli ustalenie wartości zabezpieczenia w formie weksla in blanco w ocenie Banku budzi jakąkolwiek wątpliwość, do określenia wartości przyjmuje się wartość zabezpieczenia wynosi zero.

9. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności Banku w formie innej niż wszystkie określone wyżej, wartość zabezpieczenia wynosi zero.

 

Zarząd Banku może określić w szczególnych przypadkach sposób i zakres zabezpieczenia wierzytelności w odmienny sposób niż według podanych wyżej zasad. W takim przypadku wartość zabezpieczenia jest wyliczana indywidualnie według zasad zaakceptowanych przez Zarząd Banku.

W przypadku, gdy na podstawie postanowień art. 70 ust. 2 Prawa bankowego, udzielany jest kredyt klientom Banku, nie posiadającym zdolności kredytowej, dla zabezpieczenia tego kredytu mogą być przyjmowane wyłącznie zabezpieczenia umożliwiające pomniejszenie o 100% podstawy tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi, w całym okresie kredytowania. Ten przepis stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowoutworzonemu przedsiębiorcy.

Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank

Bank przyjmuje wyłącznie zabezpieczenia, których termin rozliczenia względem zabezpieczanej ekspozycji jest taki sam lub dłuższy niż termin tej ekspozycji.

Podstawowymi formami zabezpieczenia, ustanawianymi obowiązkowo w Banku są:

1) pisemne oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji - gdy dłużnikiem jest osoba, która dokonywała bezpośrednio z Bankiem czynności bankowej lub osoba będąca dłużnikiem Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej czynności bankowej, określone w art. 97 ust. 1 i 2 Prawa bankowego;

2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku, gdy dłużnik posiada rachunek bankowy, o ile nie narusza to zawartych wcześniej przez dłużnika umów.

 

Podstawowy podział zabezpieczeń dokonywany jest w oparciu o kryterium zakresu odpowiedzialności dłużnika:

1) zabezpieczenia osobiste, które charakteryzują się odpowiedzialnością osobistą osoby dającej zabezpieczenie, całym jej majątkiem do wysokości zadłużenia (w szczególności poręczenie według prawa cywilnego, weksel in blanco, poręczenie wekslowe, przystąpienie do długu);

2) zabezpieczenia rzeczowe, które ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku, ale dają wierzycielowi pierwszeństwo zaspokojenia z obciążonej rzeczy przed wierzycielami osobistymi dłużnika (w szczególności kaucja, zastaw rejestrowy i zwykły, przewłaszczenie, hipoteka).

 

Bank rozróżnia następujące formy zabezpieczenia:

1) weksel in blanco;

2) depozyt bankowy;

3) kaucja pieniężna;

4) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym;

5) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;

6) poręczenie według prawa cywilnego;

7) poręczenie wekslowe;

8) gwarancja;

9) przelew wierzytelności na zabezpieczenie;

10) cesja praw z umów ubezpieczenia;

11) przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku/przeniesienie własności;

12) przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości/ przeniesienie własności;

13) zastaw rejestrowy;

14) zastaw zwykły;

15) zastaw finansowy;

16) hipoteka;

17) hipoteka przymusowa;

18) oświadczenie o poddaniu się egzekucji;

19) przystąpienie do długu;

20) przejęcie długu;

21) ubezpieczenie kredytu;

Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych.

Informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach podjętych działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego :

Ryzyko rynkowe w przypadku koncentracji zabezpieczeń – nie dotyczy.

W ramach oceny koncentracji zabezpieczeń Bank stosuje limity w stosunku do poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.

Na 31.12.2017r. dywersyfikacja portfela kredytowego Banku w podziale na rodzaj zabezpieczenia kształtowała się następująco:

Rodzaj zabezpieczenia

Wartość ekspozycji w złotych

 

Limit

Wykorzystanie limitu

 

Hipoteka

2 548 249,60

80%

39,78%

Poręczenia

5 091 341,56

300%

79,47%

Weksel

8 404 301,60

300%

131,19%

inne

0,00

300%

0,00%


 

XXII. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

Nie dotyczy.

W 2017 r. Bank nie stosował zaawansowanych metod w pomiarze ryzyka operacyjnego.

XXIII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego.

Nie dotyczy.

W 2017 r. Bank nie stosował wewnętrznych modeli w pomiarze ryzyka rynkowego.

XIV. Oświadczenie

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Banku Spółdzielczego we Frampolu niniejszym oświadcza, że ustalenia opisane w Ujawnieniu są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku.

Stanowisko Imię i nazwisko podpis

Prezes Zarządu Irena Batorska ……………………………………

Wiceprezes Zarządu Andrzej Zalewa …………………………………….

Członek Zarządu Maria Zalewa …………………………………….

Polityka prywatności   |   liczba odwiedzin:
© 2019 Net Partners