Bank Spółdzielczy we Frampolu

Aktualności

2018-06-15 10:24:54

Ogłoszenie

W dniu 01 lipca 2018r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i ustaw oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 62) Nowelizacja wprowadza możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu podzielnej płatności (split payment) oraz zobowiązuje banki do utworzenia do rachunku rozliczeniowego ( bieżącego i pomocniczego) jednego rachunku VAT, który służyć będzie do rozliczania płatności w ramach mechanizmu podzielnej płatności ( dalej także „MPP”). Mechanizm podzielnej płatności będzie dobrowolny, a także będzie wykorzystywany do rozliczenia określonej faktury VAT, będzie zależne od nabywcy towarów i usług, który będzie mógł zainicjować płatność MPP podczas zapłaty za fakturę, z wykorzystaniem komunikatu przelewu MMP.

MPP ma zastosowanie tylko i wyłącznie do płatności dokonywanych począwszy od 01 lipca 2018r. Liczyć się będzie termin faktycznej zapłaty, a nie termin wystawienia faktury, ani termin płatności, określony w fakturze VAT.

Otwarcie rachunku VAT jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy rachunku.

Ważne: NUMER RACHUNKU VAT………………………………………………

Na wniosek Bank może prowadzić rachunek VAT osobno do każdego rachunku rozliczeniowego. Wniosek taki należy złożyć w Banku obsługujący rachunek bankowy. Wniosek może być złożony w każdym czasie.

W celu realizacji zapłaty MPP bank będzie udostępniał ( od 1 lipca 2018 roku) w ramach bankowości elektronicznej lub w formie papierowej formatki ( formularze) polecenia przelewu MPP (komunikat przelewu). Prawidłowe wykonanie przelewu MPP wymagać będzie wskazania poniższych danych:

·         Dane identyfikacyjne odbiorcy przelewu,

·         Kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku VAT wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielnej płatności. Kwotę podatku VAT wskazuje wykonujący przelew samodzielnie, bank nie wykonuje kontroli płatności wskazania kwoty podatku VAT. Możliwa jest płatność podatku VAT w drodze przelewu MPP.

·         Kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto. Jest to kwota określona na fakturze VAT.

·         Numer faktury, w związku z którą jest dokonana płatność. Jeden przelew może dotyczyć wyłącznie jednej faktury VAT.

·         Numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku – należy tutaj wskazać NIP danego sprzedawcy widniejącego na fakturze .

 

MPP ma zastosowanie tylko do faktur VAT z wskazanym podatkiem VAT. Nie może dokonać zapłaty w ramach MPP za faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT lub ze stawka VAT 0,00%. Oznacza to, że płatność MPP będzie możliwa, gdy na fakturze będzie uwidoczniona kwota netto oraz kwota podatku VAT, obliczona według stawki obowiązującej dla danej transakcji ( z wyłączeniem stawki 0,00%)

MPP ma zastosowanie tylko do płatności dokonywanych w złotych. Nie jest możliwe dokonywanie płatności MPP w walucie obcej. Podatek VAT zawsze musi być na fakturze VAT wykazany w walucie złoty polski.

Wykonanie płatności MPP wymaga wykonania zlecenia płatniczego (przelewu). Pomimo, że kwota płatności jest podzielna wykonywany jest wyłącznie jeden przelew. Taki przelew będzie automatycznie dzielony na kwotę netto, która będzie księgowana na rachunku rozliczeniowym oraz kwotę podatku Vat, która będzie księgowana na rachunku VAT.

Dysponowanie rachunkiem VAT będzie ograniczone wyłącznie do określonych w ustawie transakcji płatniczych. Z rachunku VAT będzie można dokonywać następujących transakcji:

1. Rachunek VAT będzie mógł być uznany kwotą:

● Podatku VAT, który zostanie zapłacony w ramach MPP( np. przy zapłacie za sprzedany towar na ten rachunek będzie wpłata kwoty podatku VAT)

● Podatku VAT, zwróconego przez sprzedawcę z uwagi na udzielony rabat, bonifikatę lub zwrot.

● Przekazaną z innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.

2. Z rachunku VAT będzie możliwość wykonywania przelewu m.in. tytułem:

                ● zapłaty podatku VAT od transakcji nabycia towaru lub usługi,

                ● zapłaty podatku VAT do organu skarbowego,

                ● przekazania środków na inny rachunek VAT w tym samym banku,

   ● przekazania środków na rachunek rozliczeniowy, po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

  ● realizacji zajęcia egzekucyjnego podatku VAT

Dysponowanie rachunkiem VAT w innych celach, niż przewidzianych w Prawie bankowym, będzie możliwe po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgoda taka będzie wydawana w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku. Zgoda taka będzie przekazywana przez naczelnika urzędu skarbowego bezpośrednio do banku. Naczelnik będzie mógł odmówić wydania zgody m.in. w przypadku gdy zachodzić będzie uzasadniona obawa, że podatnik niw wykona zobowiązania podatkowego.

Informacja o saldzie rachunku VAT dostępna będzie na bieżąco w ramach usługi dostępu do bankowości elektronicznej lub wyciągu papierowego.

 

Polityka prywatności   |   liczba odwiedzin:
© 2022 Net Partners